top of page

The Institute of Bible Doctrine

Para niadtong interesado diha sa Pulong sa Dios

Pagtoon sa pulong sa Dios

Sa doktrina nga mga librito nga gisulat ni R. B. Thieme, Jr. ug gihubad diha sa Binisaya (ug laing Pilipinhong mga pinulongan) nga mahimong mabalhin ang datos o maorder agi niini nga websayt:  https://www.gracelsp.ph/

Sa doktrina nga mga librito nga gisulat ni Max Klein ug gihubad ngadto sa Binisaya mahimong makit-an dinhi:  http://www.maxklein.org/?lang=ph

Mga polyeto ug mga libro diha sa mga panumpay sa ubus maoy kang Tim McLachlan:

bottom of page