top of page

The Institute of Bible Doctrine

Para niadtong interesado diha sa Pulong sa Dios

Mitoo Ako!

(I Believe!)

…mga katawhan!  Ang Dios mibuhat ni Adan, ug unya Siya mibuhat sa asawa ni Adan, si Eba.

 

“Nakita sa Dios ang tanan nga Iyang gihimo,

og tan-aw ug pamati! kini maayo.”

(Genesis 1:31a)

 

“Kay tungud Kaniya [Jesu-Kristo] ang tanang mga butang gihimo, ang duha didto sa mga langit ug dinhi sa kalibutan…” (Mga Taga-Colosas 1:16)

 

Matag tawo sa kalibutan nagagikan ni Adan ug Eba—hasta ikaw!

 

“Ako mapasalamaton diha Kanimo tungud kay ako gibuhat sa mapasidunggon ug katingalahang paagi.”

(Mga Salmo 139:14)

 

“Ang Espiritu sa Dios ang nagbuhat kanako, ug ang ginhawa sa Makagagahum naghatag kanako og kinabuhi.”

(Job 33:4)

 

Ang Dios nahigugma kanimo pag-ayo. Siya gusto nga ikaw magpuyo uban Kaniya didto sa langit sa kahangturan. Makaadto ka ba sa langit? Ang Bibliya nagaingon:

 

“Ang tanan nakasala ug nakabsan sa Himaya sa Dios. “

(Mga Taga-Roma 3:23)

“Walay matarong, wala bisan usa.” (Mga Taga-Roma 3:10)

 

“Kay ang tanan kanato nahimong maingon sa usa nga mahugaw, Ug ang tanan nga atong matarong nga mga binuhatan maingon sa usa ka mahugaw nga saput.”

(Isaias 64:6)

 

Mokabat sa 2000 ka mga katuigan ang milabay, ang Dios nga Amahan mipadala sa Dios nga Anak (Jesu-Kristo) gikan sa langit dinhi sa yuta.

Si Jesus gipakatawo sa usa ka birhen, sa Yuta sa Israel.  Ang mga katawhan gisultihan na sa Dios mahitungud sa pag-abut ni Jesu-Kristo mga kaliboan na ka mga katuigan sa wala pa Siya nagpakatawo.  Sa walay katingala ang mga katawhan niadto aron sa pagsaulog sa Iyang pagkatawo—

sama lang sa atong gibuhat matag Pasko!

 

“Kay karong adlawa sa siyudad ni David adunay nagpakatawo para kanimo nga usa ka Manluluwas, nga si Kristo nga Ginoo.” (Lucas 2:11)

 

“Tan-aw ug paminaw!  Ang birhen manamkon og bata ug magsabak sa usa ka batang lalaki, ug sila magatawag sa Iyang ngalan og ‘Immanuel’, nga nagpasabut  ‘ang Dios uban kanato.’ ” (Mateo 1:23)

Si Jesus mihimo og daghang mga milagro. 

Siya mihimo sa buta nga mga katawhan nga makakita. 

Siya milakaw sa tubig. 

Siya mipahunong sa hangin. 

Iya pa ganing gibuhi pagbalik ang usa ka tawong patay!

“Si Jesus nga taga Nazareno, ang tawo nga gikahimot-an sa Dios uban kaninyo pinaagi sa gamhanang mga buhat, ug mga kahibulongan, ug mga milagro…”  (Mga Buhat 2:22)

 

“Ang buta nakakita, ang bakol nakalakaw, ang mga sanglahon nangaayo, ang bungol nakadungog, ang patay nangabanhaw, ug ang maayong balita nasangyaw sa mga pobre.” (Lucas 7:22)

Ang pinaka-importante, si Jesus gilansang sa krus.  Samtang anaa sa Krus, si Jesus gisilotan sa Dios nga Amahan para sa tanang mga sala sa matag tawo sa kalibutan—apil na ikaw.

“Ug Siya sa Iyang Kaugalingon mitusok sa atong mga sala diha sa Iyang lawas didto sa krus, aron nga kita basin ra mamatay sa sala ug mabuhi sa pagkamatarong.”

(1 Pedro 2:24)

 

“Ang Dios nagpadayag sa Iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay isip usa ka halili para kanato.”

(Mga Taga-Roma 5:8)

 

Sa pagkahuman ni Jesus midawat sa silot para sa tanang mga sala sa kalibutan, siya miginhawa pagawas sa Iyang kalag ug Iyang espiritu. Ang Iyang patay nga lawas gidala pagnaog gikan sa krus ug gibutang sa lubnganan.

Tulo ka mga adlaw ang milabay si Jesus migawas sa lubnganan.

Siya nabuhi!

“…Si Kristo nagpakamatay para sa atong mga sala sumala sa Kasulatan, gilubong ug Siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw…”

(1 Mga Taga-Corinto 15:3-4)

 

“Si Jesus miingon: 

‘Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi; siya kinsa mitoo Kanako mabuhi bisan pa kon siya mamatay.’ ”

(Juan 11:25)

Ikaw ba nagatoo nga si Jesus miangkon sa pagsilot para sa tanan nimong mga sala?  Ikaw ba nagatoo nga Siya nagpakamatay para kanimo ug nabuhi pag-usab?  Ang Dios nagsulti kanato diha sa Bibliya nga kon ikaw mitoo nga kining mga butanga tinuud, ikaw pwede nang makaadto sa langit aron sa pagpuyo uban sa Dios – hangtod sa hangtod!

“Si Jesus miingon: Ako mao ang Dalan ug ang Kamatuuran,

ug ang Kinabuhi—walay usa nga makaadto sa Amahan gawas sa pinaagi Kanako.” (Juan 14:6)

 

“Kay kon kita mitoo nga si Jesus namatay ug nabuhi pagbalik, mismo diay ang Dios ang modala diha Kaniya kadtong…...anaa ni Kristo.” (1 Mga Taga-Tesalonica 4:14)

 

“TOO DIHA KANG GINOONG JESUS, UG IKAW MALUWAS.”

 (Mga Buhat 16:31a)                                                                                  

 

(This message is available as a 12 page activity booklet, ideal for teaching young children in Prep School, Sunday School or VBS camps. Please contact the ministry for more information.)

Usa ka yanong mensahe sa gugma, pagtoo ug kinabuhing walay-katapusan.

Sa sinugdan, ang Dios mibuhat sa mga kalangitan ug sa kalibutan.  Siya usab mibuhat sa tanang mga kakahuyan, mga bulak, isda, mga kalanggaman, mga hayup ug….

bottom of page