top of page

Pagtoon sa pulong sa Dios

Sa doktrina nga mga librito nga gisulat ni R. B. Thieme, Jr. ug gihubad diha sa Binisaya (ug laing Pilipinhong mga pinulongan) nga mahimong mabalhin ang datos o maorder agi niini nga websayt (Grace Logos Support Philippines) :   

Sa doktrina nga mga librito nga gisulat ni Max Klein ug gihubad ngadto sa Binisaya mahimong makit-an dinhi: 

bottom of page