top of page

The Institute of Bible Doctrine

Nahibulong ka ba gayud . . . ?

Kinsa ang naghimo sa adlaw ug kalibutan ug bulan?  

 

Kinsa ang naghimo sa kakahoyan ug kahayopan, ug sa tanang mga matahum nga kalanggaman ug kabulakan ug mga butang?  

 

Ikaw gani tingali nahibulong dis-a ang unang mga tawo nagagikan.  Ang Bibliya, nga mao ang Pulong sa Dios, nagsulti kanato diha sa kinaunhan nga bersikulo (Genesis 1:1):

 

“Sa sinugdanan gimugna sa Dios

ang kalangitan ug ang yuta.”

Adam and Eve Did you Ever Wonder.jpg

Ang labing una nga kapitulo sa Bibliya nagtudlo kanato nga ang Dios nagmugna sa unang duha ka mga tawo, ang lalaki (Adan) ug ang iyang asawa (nailhan   nga Eva).  Misugod ang kinatibuk-ang tawhanong kaliwatan pinaagi niining duha ka mga tawo.  Mahimo kang moingon nga si Adan ug Eva mao ang karaan-karaan-karaan (pun-an pa gyud og laing 200 o mas karaan) nimong mga apohan.

Ang Dios nagsulti usab kanato diha sa Iyang libro (ang Bibliya) nga siya  matarung ug maangayon:  

 

"Kay ang Ginoo nga atong Dios matarung sa tanang  

mga buhat nga Iyang himuon” (Daniel 9:14).  

 

Nagakahulugan kini nga ang Dios wala gayud makahimo og sayup. Wala siyay sala, ug hingpit ang tanan niyang mga panghunahuna, mga desisyon, mga paghukum ug mga linihukan.


Unsa ang sala?  

 

Ang sala mao ang pag-ingon og dili ngadto sa Dios.  Bisan unsa nga atong gihunahuna, o gisulti, o gibuhat, nga supak sa kabubut-on sa Dios, kana mao ang sala, bisan pa kita nasayud nga kini sala o dili.  Ikaw siguro makapangutana sa imong kaugalingon – nakasala ba ako batok sa Dios?  Kon ikaw nagselos, naglagot, mibatig kapait, nanglibak, namakak, naghukum sa uban, o misukol sa imong mga ginikanan  sa bisan unsang paagiha, nan ikaw nakabuhat og personal nga sala.  Kini maoy usa ka gamay nga lista sa mga sala, apan adunay daghan pang mga laing butang nga atong gihunahuna, gisulti o gibuhat nga wala moangay ang Dios.  Ang Dios usab nagahukum nga ang matag  tawo nga matawo sa kalibutan usa ka makasasala, gawas lang kun ikaw gustong makiglantugi sa Dios (binuang nga panghunahuna) ikaw kinahanglan tingaling modawat nga ensakto ang Dios – ikaw usa ka makasasala. 

“Wala gayuy matarong, wala ni bisan usa.”  

(Mga Taga-Roma 3:10a)

“Kay ang tanan nakasala man,

ug nawagtangan sa himaya sa Dios.

(Mga Taga-Roma 3:23)

Kining mga bersikuloha nga nagagikan sa  libro sa Dios nagsulti kanato nga wala gayuy bisan-usa nga matarung aron makabaton og usa ka pakigrelasyon uban sa Dios.  Ang Dios perpekto, ug kita mga makasasala, walay kasarang nga makasulud ngadto sa langit ug sa pagbatun og usa ka eternal nga pakigrelasyon uban Kaniya.  Adunay mga tawo nga moingon – “Nahibalo ko nga ang Dios ug ang Iyang langit hingpit, pero kon ako maningkamut pag-ayo sa pagbuhat aron mamaayo nan sigurado gayud nga mahilangit ko, di ba?”  Kini ang hinungdan nganong kasagaran sa mga tawo magatamud sa relihiyosong mga buhat ug maayong mga buhat, aron nga ang ilang kaugalingon madawat sa Dios.  Ang pagkarelihiyoso ug pagbinuutan tingali maayo tan-awon sa ubang tawo, pero ang Dios klarong nagpadayag kanato nga ang pagpaningkamut aron mahilangit nagpabiling dili gayud uyon Kaniya:

“Kay kitang tanan nahisama sa hugaw [makasasala

kitang tanan] ug ang tanan natong maayong

mga binuhatan [pagkarelihiyoso ug pagbinuutan]

pareho ra sa hugawng trapo.” (Isaias 64:6)

Tingali karon ikaw moingon: “Nan, unsay angay nakong buhaton aron mahilangit?”  

 

Ang tubag  mao ang wala.  WALA ka gayuy mahimo  aron mahilangit.  Apan, gihigugma ka sa Dios pag-ayo,  gibuhat Niya ang TANAN alang kanimo, aron ka nga mahilangit og magauban Kaniya hangtud-sa-hangtud.

Nan unsa diay ang Iyang gibuhat?  

 

Gipadala sa Dios gikan sa langit ang Iyang Anak, nga si Jesu-Kristo, dinhi sa yuta isip puli kanato aron sa pagdawat sa silot sa atong mga sala.  Kini nagkahulugan nga imbis ikaw maoy silotan tungud sa imong kaugalingong mga sala (nga nagpasabut sa imong eternal nga silot), si Jesus maoy mipuli sa imong dapit, og Siya ang gisilutan imbis unta ikaw, didto  sa krus.  Sa pagkatinuud gidawat ni Jesus ang silot alang sa mga sala sa matag tawo diha sa tawhanong kaliwatan, gikan ni Adan hangtud na sa pinakaulahi nga tawo.  (Ang Dios nasayud sa tanan nga mga butang, apil na ang umaabot pa, busa Siya tukmang nasayud og unsa nga mga sala ang mabuhat sa matag usa).

“Siya gilagbasan sa duslak gumikan sa atong mga kasalanan;  Siya gikulata tungud sa atong pagkadautan;  

ang silot nga mipalit og panag-uli [tali sa Dios ug  tawo],

ug pinaagi sa mga paglatus Kaniya kita nahiusa.”  

(Isaias 53:5)    

“Kay ang Dios nagpanghimatuud [nagpakita]

sa Iyang gugma nganhi kanato,

kay bisan pa sa atong pagkamakasasala,

si Kristo nagpakamatay [gisilutan] isip puli kanato.”  

(Mga Taga-Roma 5:8) 

Si  Jesus ang bugtong tawo lamang nga sa kasaysayan ang walay sala ug busa Siya lamang ang may katakus nga mahimong hingpit nga sakripisyo puli kanato.  Si Jesu-Kristo sa kanunay matuud nga Dios, ug sa dihang Siya usab  nahimong tawo [“Dios-tawo”] Siya nahimo nga atong bugtong  tigpataliwala:  

 

“Kay aduna lamay usa ka Dios sa esensiya,

ug usa ka tigpataliwala tali sa Dios ug katawhan,

ang [talagsaon] tawo nga si Kristo Jesus,

kinsa nagtugyan sa Iyang kaugalingon isip usa

ka pangtubus alang sa tanan...”   (1 Timoteo 2:5-6)

  

Nan unsang hitaboa nga si Jesus gilansang man sa krus?

 

Ang pag-anhi ni  Jesus dinhi sa kalibutan nahibaluan nang daan sa mga Hudiyong katawhan kapin sa duha ka libo ka mga tuig na ang milabay.  Ang Dios nagpadala sa Iyang mga mensahero (kaniadto gitawag og “mga propeta”), aron maoy magsangyaw sa katawhan sa muabut nga Mesiyas ( nga Jesus naggikan sa Hebreohanon nga pulong nga nagkahulugan og “Manluluwas”).  Misaad ang Dios nga moanhi ang Manunubus sa kalibutan aron sa pagluwas sa katawhan gikan sa kasal-anan.  Usa ka propeta nga ginganlan og Isaias nagpuyo sa Israel mga 700 ka katuigan sa wala pa ang unang adbyento (pag-anhi) ni Jesu-Kristo. Si Isaias gimanduan sa Dios nga isulat kining mga pulonga:

  

“Pinaagi sa Iyang kahibalo ang Usa nga Matarung,

Akong Alagad, magamatarung sa tanan,

kay Siya magapas-an sa ilang mga kadautan.

(Isaias 53:11)

Ang mga panagna nagsulti nga si Jesus matawo gikan sa usa ka birhen, nga Siya matawo sulud sa linya sa pamilya ni Haring David; nga Siya matawo didto sa Betlehem; nga Siya magaayo sa nasakit; magahimo sa bungol nga makadungug, sa buta nga makakita, ug magabanhaw sa patay.  Gani mabasa nato sa mga panagna nga dugay nang nasulat sa wala pa matawo si Jesus nga Siya “ilansang sa kahoy” (ang krus), nga Siya mabanhaw gikan sa pagkamatay human sa tulo ka adlaw. Kining tanang mga panagna, ug daghan, kinadaghanan, napamatud-an ni Jesu-Kristo.  Si Jesus sa edad nga 30 anyos Siya nagsugod og himog daghang mga milagro, ug nagsangyaw nga Siya ang Manluluwas ug umaabot nga Hari sa Israel (ang ngalan “Kristo” hinubad gikan sa Hebreohanong pulong “Mesiyas” nga nagsulti mahitungud sa Hari nga dinihugan sa Dios.)  Ang relihiyosong mga tawo supak gayud sa grasya sa kaluwasan ni Kristo, ug nasina pag-ayo Kaniya tungud kay Siya ilado kaayo sa mga Hudiyong katawhan, daghan ang mitoo nga si Jesus mao ang Manluluwas ug Mesiyas nga gisulat sa mga propeta sa Daang Pakigsaad.  Busa ang mga pangulo sa relihiyon nagplano sa pagpatay ni Jesus, ug unya gipasanginlan Siya nga tampalasan (nagpakaulaw sa Dios) ug manggugubut (gustong mopalagput sa panggobyerno).

Tungud niining sayup nga mga pasangil batok ni Jesus, Siya walay hustisya nga gilansang sa krus, ang kasagarang paagi sa kapital nga pagsilot sa karaang panahon.  Hinuon kining tanan kabahin gihapon sa plano sa Dios.  Niining pinaka-importanteng adlaw sa kasaysayan, giimpyut (butang) sa Dios nga Amahan ang tanang mga sala sa matag tawo sa kalibutan sa lawas ni Jesu-Kristo ug unya gisilutan Siya tungud sa atong mga sala.   

 “Ug Siya sa Iyang kaugalingon maoy nagpas-an sa atong mga sala diha sa Iyang lawas didto ibabaw sa krus,

aron nga kita mamatay sa sala ug mabuhi sa pagkamatarong, kay tungud sa Iyang mga samad kita nangaayo

[napasig-uli na sa Dios.]” (1 Pedro 2:24)

“Ug Siya [Jesu-Kristo] mao ang propisasyon [Iyang pagsakripisyo ibabaw sa krus nga nagtagbaw sa Dios]

alang sa atong mga sala, ug di lamang kay sa ato rang mga sala, kundili ang tanang mga sala sa tibuuk kalibutan.

(1 Juan 2:2)
 

Christ on Cross.png

Sa dihang nahuman na ang silot, ug ang tanang mga sala sa matag tawo naisip na ngadto Kaniya, si Jesus ningsinggit  “Nahuman na!”  ug Siya miduku sa Iyang ulo ug boluntaryo nga nitugyan sa Iyang kalag ug Iyang espiritu.  Sa dihang misinggit si Jesus og  “Nahuman na!”  Siya nagpasabut nga nahuman na ang silot sa tanan natong mga sala.  

 

Tungod kay ang mga sala sa kalibutan gisilotan na man, ang hingpit nga katarung sa Dios natagbaw (gitagbaw) pinaagi niining hingpit nga sakripisyo, ug Siya gawasnon na karong mohatag sa Iyang kaugalingong hingpit nga katarong sa tanan nga motoo sa Iyang Anak.

 

Karon tingali makapangutana ka:  “Unsaon man kaha sa pagtoo lamang kang Jesus nga makasulud ko sa langit?”

 

Kun ikaw modesisyon sa pagtoo kang Jesus, ug motoo nga Iyang gidawat ang silot sa imong mga sala, kini nagkahulugan sa imong pagsalig sa Dios alang sa imong pagsulud ngadto sa langit, ug dili ang pagsalig sa imong kaugalingong kahimuan. Kon ikaw modesider sa imong kalag nga si Jesus mao ang imong Manluluwas, kini nagkahulugan nga wala na nimo saligi ang imong kaugalingong tawhanong pagkamaayo  ‘kulang nga pagkamatarong’  (nga alang sa Dios usa ka sama sa mahugawng trapo) ug karon ang Dios makatugyan (hatag) na kanimo sa Iya mismo nga kaugalingong (perpekto!) katarong. 

 

“Apan siya nga wala maningkamut [naningkamut sa

pagbuhat og maayo aron sa pagpahimuut sa Dios],  

pero nagtoo hinuon Kaniya kinsa nagmatarong

[naghimong matarong] sa mga dili makidiyosnon,

ang iyang pagtoo [pagtoo lamang ni Ginoong Jesus] 

makapahimo niyang takus sa pagkamatarong.” 

(Mga Taga-Roma 4:5)

Ang pagtoo ni Jesu-Kristo nagkahulugan nga ikaw gipakamatarong sa Dios, sa ato pa Siya naghimo kanimo mga  ‘matarong’  sa Iyang mga mata.  Ang gipakamatarong na nagpasabot usab kini nga ikaw karon aduna nay katungud sa walay katapusang pakigrelasyon uban Kaniya didto sa langit, dili tungud sa unsay imong nahimo, apan tungud kay ikaw mitoo sa unsay gihimo sa Dios alang kanimo.   

 

“Busa, tungud kay gipakamatarong pinaagi sa pagtoo, kita makatagamtam og kalinaw uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo.  (Mga Taga-Roma 5:1)  

 

“Siya mihimo Kaniya kinsa walay sala nga mahimong usa ka makasasala isip puli kanato, aron nga kita basin

mamahimong pagkamatarong sa Dios diha Kaniya.” 

(2 Mga Taga-Corinto 5:21)

 

Busa unsa may mahitabo kon dili ko motoo ni Jesu-Kristo nga akong Manluluwas? 

 

Ang Bibliya klaro nga nagsulti nga kon ikaw mopili nga dili motoo kang Jesu-Kristo ikaw moatubang gayud sa Dios didto sa  ‘Bantugang Puting Trono sa Paghukum’. Kining maong panghitabo mahitabo sa katapusan sa tawhanong kasaysayan, sa dihang ang mga kalag sa tanang wala gayud mitoo ni Jesu-Kristo maga-atubang sa Dios.  Sila hukman sa Dios sa ilang pagsalikway sa gugma sa Dios ug sa grasya nga plano sa kaluwasan, ug tungud kay sila walay Diosnong hingpit nga katarong, sila gayud pahamtangan sa silot hangtud-sa-hangtud didto sa Linaw nga Kalayo:

 

“Ug akong nakita ang mga patay, ang bantugan ug gagmay, nagtindog atubangan sa trono, ug giablihan ang mga libro; ug ang lain nga libro giablihan, nga mao ang libro sa kinabuhi... ... ug kon si kinsang ngalan nga dili makaplagan sa Libro sa Kinabuhi [tanang ngalan sa tanang mitoo ni Jesu-Kristo napatik didto sa Libro sa Kinabuhi]  siya ibalibag ngadto sa linaw nga kalayo.”  (Pinadayag 20:12, 15) 

 

“...kini kastigo [silot]  alang kanila kinsa wala makaila sa Dios ug sila nga wala motuman sa Maayong Balita sa Kaluwasan sa atong Ginoong Jesus.  Kining tanan maoy bayad sa silot sa walay katapusang kalaglagan, halayu gikan sa presensiya sa Ginoo ug sa himaya sa Iyang gahum.” (2 Mga Tesalonica 1:8-9)

 

Pero, kun ikaw motoo ni Jesu-Kristo nga imong Manluluwas, ikaw hingpit nga makasalig sa mga saad sa Dios nga dili gayud ikaw mahiadto sa linaw nga kalayo, hinonoa ikaw magkinabuhi uban Kaniya didto sa langit hangtud-sa-kahangturan.  Adunay gatusan ka mga bersikulo ug mga yugto sa Bibliya nga nagapanghimatuud sa imong walay katapusang kaluwasan diha ni Jesu-Kristo.  Alang sa pipila ka mga panig-ingnan:

 

“Tungud kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan

nga Siya mipadala sa Iyang bugtong walay sama nga anak

[Jesu-Kristo sa birhen nga pagpakatawo, inubanan sa way-sama nga mga kinaiya], aron nga si bisan kinsa nga motoo Kaniya dili gayud malaglag, apan makabaton hinoon sa kinabuhing walay katapusan.”  (Juan 3:16)    

 

“Kay tungud sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtoo, ug kini [kaluwasan]  dili sa inyong mga kaugalingon,

kini gasa gikan sa Dios, dili resulta sa mga binuhatan,

aron walay ni bisan usa nga magapasigarbo.” 

(Mga Taga-Efeso 2:8-9)

 

“Siya nga motoo sa Anak [Jesu-Kristo] 

adunay walay katapusang kinabuhi; apan siya nga dili mosugut [sa mando sa  Dios sa pagtoo diha sa Anak] 

dili makakaplag sa kinabuhi

[kinabuhing walay katapusan didto sa langit], 

hinonoa ang kapungut sa Dios magapadayon diha kaniya.” 

(Juan 3:36)

 

“[Si Jesus miingon]  Ako mao ang dalan, ug ang kamatuuran, ug ang kinabuhi, walay ni bisan usa nga makaadto sa Amahan kundili pinaagi lamang Kanako.”  (Juan 14:6)

 

“Ug walay kaluwasan pinaagi ni bisan kinsa pa;

kay walay laing ngalan ubus sa langit nga gihatag

sa katawhan kang kinsa kita giluwas.”  (Mga Buhat 4:12)

 

“Kay kamong tanan mga anak na sa Dios pinaagi lamang

sa pagtoo ni Kristo-Jesus.”  (Mga Taga-Galacia 3:26)

 

“Wala na karoy pagpahamtang og silot alang kanila

nga anaa na ni Kristo-Jesus.”  (Mga Taga-Roma 8:1)

 

“Too lamang ni Ginoong Jesus, ug ikaw maluwas.” 

(Mga Buhat 16:31a)

bottom of page