top of page

သင် တွေးကြည့်ဖူးပါသလား

TurBm/ ae ESif– vwkdhudk tb,folrsm;_yKvkyfcJ–ygoenf;? vSyaomyef;rmvf ESif–iSufaus;omwumrsm;/ opfyifrsdK;pHkESi–f om;,Of om;&J wd&dðmefrsm;/ cyfodrf;aomt&mrsm;tm; rnfolursm;_yKvkyfcJ–ygoenf;? vlom;rsm; rnfonfhtcsdefupwifI_zpfzGm;vmcJ–oenf; ponf_zif– oifpOf;pm;^yD; tH–jo aerd ygvdr–frnf? bk&m;ocif. E+wfawmfxGufpum;/ orRmusrf;pm. yxrOD;qkH;tydk'fwGif “tptOD;Y bk&m;ocifonf aumif;uifESif–a_r}uD;udk zefqif;awmfrl.? (urBmOD;usrf; 1;1)” [kawGh&ygonf?
 
orRmusrf;pm.yxrOD;qHk;tcef;}uD;wGifyifvSsif bk&m;ocifonf vlom;ESpfOD; _zpfaom tm'HESi–f 4if;.ZeD;_zpfol {0 wkdhtm;zefqif;awmfrlcJ–ygonf? xkdvlom; ESpfOD;rSwqi–f vlom;rsdK;EG,fwckvkH;_zpfay:vmc–Jygonf? tm'HESif {0wkdhrSm oifESi–fuGsEkfyfwkdh. bDbif (rsdK;qufaygif; 200 ru xkdxufrsm;aom) bkd;ab;rsm;yif_zpfawm–onf?

Adam and Eve.png

bk&m;ocifonf rdrd.pmtkyf (orRmusrf;pm)wGif rdrdonf a_zmi–frwfI w&m;rSswawmfrlajumif;udk tuGsEkfyfwkdh.bk&m;ocifonf xm0&bk&m;onf _yKawmfrlorSswkdhY a_zmifrwfawmfrl.? ('Ha,v/9;14) az:_yawmfrl.? 4if;rSm bk&m;ocifonf_yKawmfrlorSswkdhY rnfonfhtcgrSs vGJacsmfrSm;,Gif;_cif;r&Sd[k  qkdvkdygonf? bk&m;ocifonf t_ypfESif–uif;pifaomajumi–f pOf;pm;qif_cif awmfrl_cif;/ qHk;_zwfawmfrl_cif;/ w7m;pD&ifawmfrl_cif;wkdhY pkHvifawmfrlonf?

t_ypfw&m;qkdwm bmvJ ?

t_ypfw&m;qdkwmuawm– bk&m;ocifudkqefhusif_cif;yg? bk&m;ocifvufrcHw–J uGsEkfyfwkdh&Jh awG;}uH/ a_ymqkdorSs/vkyfudkiforsSawG[muGsefawmfwkdhodonf_zpfap rodonf_zpfap tm;vkH;[mt_ypfbJ_zpfygw,f?

oif–udk,foif igt_ypfvkyfzl;vm;vkdh _yefar;r,fqkd&if 'Dvkdar;junfhyg?  

ig remvkd0efwkd_zpfzl;vm;

ig pdwfqkd;zl;vm;

ig cg;cg;oD;oD; rkef;zl;wD;vm;

ig twif;a_ymzl;vm;

ig vdrfzl;vm;

ig vlwpfOD;wpfa,muf usdK;ajumif;rodbJ a0zefzl;vm;

ig rdbpum;em;raxmifbJ aezl;vm;

wu,fvkdh oif[m txufrSma_ymcJ–wmawG wckckudkvkyfzl;c–Jw,fqkd&if vlwpfOD;csif;eJhqkdifwJ–t_ypfudk oifvGefusL;zl;w,fvkdh qkd&rSmyg? 'DrSmaz:_yxm;wmawG[m t_ypfvkdhaz:_yxm;wJ–txJu tenf;i,fyg? bk&m;ocifr}udKufwJ– t_cm;t&mawG awG;ae/ a_ymae/ vkyfaewmawG trsm;}uD;&Sdygao;w,f?

bk&m;ocifu vlwkdif;[mt_ypfom;t_zpfeJh arG;zGm;vmjuw,fvkdh qkdxm; ^yD;om;yg? 'Dvkdqkdbk&m;ocifeJh oift_iif;yGm;aerJ–tpm; (bk&m;ocifeJh,SOf^yD;r_iif;wm ykdynm&SdwJ–vkyf&yfqkdwm oifod^yD;_zpfrSmyg?) oifvkyfoif–wmuawm– bk&m;ocifa_ymwJtwkdif; oif[mt_ypfom;qkdwm vufcHzkdhbJ_zpfygw,f?

 

usrf;pmvmonfum;/ a_zmif–rwfaomolr&Sd/ wpfa,mufr#r&Sd?

(a&mr/3;10)

 

tb,fajumif–enf;[lrlum;/ vltaygif;wdkhonf 'kp&kdufudk_yKI bk&m;ocif–a&ShawmfY toa&ysufju^yD? (a&mr/3;23)

 

vlom;wpfpHkwpfa,mufrS bk&m;ocifeJh&if;ESD;uGsrf;0ifEkdifavmufwJ–txd ra_zmi–frwfbl;qkdwm orRmusrf;pmxJrSm&SdwJ– 'Dusrf;ykd'fawGua_ym_yaeygw,f?

bk&m;ocifut_ypfeJhuif;pifwJ– t&Sif_zpf^yD;uGsefawmfwkdhut_ypfom;awG _zpfjuygw,f? t_ypfom;awG_zpfwJuGsefawmfwkdhtaeeJh bk&m;ocif&SdwJ–aumif;uifudk0ifzkdhr_zpfEkdifovkd bk&m;ocifeJhxm0&qufEG,fr+ rsdK;udkvJ&&Sdzkdh r_zpfEkdifygbl;?

wcsdkKhua_ymjuw,f bk&m;ocifeJh olh&Jhaumif;uifu t_ypfeJhuif;pifw,f/ t&m&m_ynfhpHkw,f? [kwfyg^yD? 'gayr,f– igvJudk,fudkukd,faumif;atmif }udK;pm;&if bk&m;ocifuigudkaumif;uifudkay;0ifcsifrSmayg r[kwfbl;vm;qkd^yD; a_ymjuw,f?

'gu vlawGrdrdudk,fudkaumif;atmif}udK;pm;aejuwJ– bmoma&;udkif;&d+if;ju&wJ– tajumif;t&if;wck_zpfygw,f? udk,fudkukd,faumif;atmifvkyf^yD;bk&m;ocifu vufcHEkdifatmif }udK;pm;aejuwmyg? bmomw&m;udkif;&d+if;wm/ rdrdudk,fudk aumif;atmifaewm pwmawGuvlht_rifrSmawm–junfhaumif;ygw,f? 'gayr,f– bk&m;ocifutaotcsm&Sif;_yxm;ygw,f? aumif;atmifb,favmufbJ}udK;pm; ygap bk&m;ocifvufcHEkdifavmufwJtxd aumif;w,fqkdwmr&Sdygbl;?

 

tu|Ekfyfwkdh&Sdor#onf pifju,f_cif;r&Sdyg// (uGsEkfyfwkdhtm;vkH;onft_ypfom;rsm;_zpfjuygonf) _yKzl;or#aomukokdvfaumif;r+wkdh (aumif;aomtusi–fESif– bmomw&m;vkdufpm;vkyfaqmifr+wkdh) onf npfaomt0wfESif– wljuyg.// tu|Efkyf&Sdor#onf opf&GufuJ–odkhndSK;EGrf;vsuf&SdI/ udk,ft_ypfwdkhonfavu–Jodkh tu|EfkyfwdkhudkwdkkufoGm;yg^yD? (a[&Sm,/64;6)

 

'gqkd oifua_ymr,f? [kwf^yD? tJ–vkdqkd&if igwkdhvJ aumif;uifa&mufatmif bmvkyfvkdh &vJayg–? ta_zuawm– bmrSvkyfvkdhr&Edkifygbl;? 'gayr,f– bk&m;ocifu oi–fudkodyfcspfawm– oleJhtwlaumif;uifrSmaeEkdifzkdh oi–ftwGuf tm;vkH;vkyfxm;ay;ygw,f?

 

S'gqkd&if bk&m;ocifu bmrsm;vkyfay;xm;c–JygovJ?

 

bk&m;ocifu olh&Jhom;awmf a,&+c&pfudk uGsefawmfwkdht_ypfawGtm;twGuf udk,fpm;cHzkdh aumif;uifuae urBma_r}uD;udkapv$wfcJ–ygw,f? qdkvkdwmuawm– xm0&umvtxdt_ypf'%fcH&rJ– oi–f&JharG;&mygeJhvkyfxm;cJ–wJ– t_ypfawGtm;vkH;twGuf ocifa,&+u oifae&m0if^yD;um;wkdifay:rSm t_ypf&Jh '%fudkcH,lcJ–wmyg? wu,fqkd&if tm'Huaep^yD; aemufqkH;vlom;txd vlom; tm;vkH;&Jht_ypf'%fukd ocifa,&+cH,lcJ–wmyg? (bk&m;ocifu twdwf/ ypPKÑef/ tem*wf t&mtm;vHk;udkod_rifwm_zpfw–JtwGu fvlom;tm;vkH;_yKvkyfr–J t_ypf awGudk odaewm_zpfygw,f?)

Christ on Cross.png

xdkolonf igwdkhvGefusL;aom t_ypfrsm;ajumif–/ emusifpGmxdk;_cif;/ ESdyfpuf_cif; udkcH&av.//

igwdkh. ^idrfouf_cif;/ csrf;omudk_zpfapaom qHk;r_cif;onf olhtay:odkha&mufI

(bk&m;ocifESi–f vlwkdhpyfjum;wGif&Sdaeaomtwm;tqD;udka_yaysmufap&ef)  

olcH&aom'%fcsuftm;_zif– igwdkhonftemaysmufvsuf&Sdju.//

(a[&Sm,/53;5)

 

igwdkhonf t_ypf&SdpOfyif/ c&pfawmfonf igwdkhtwGufajumif– (uGsEkfyfwkdhukd,fpm;)

taocHawmfrlonf_zpfI/ (t_ypfpD&if_cif;udkcHI) bk&m;ocifonf igwdkhudk

tb,fr# avmufcspfawmfrlonfudk igwdkhtm;xif&Sm;pGm _yawmfrl.?

(a&mr/5;8)

 

bk&m;ocifwqlwnf;&Sdawmfrl.? bk&m;ocifESif– vlwdkh. pyfjum;rSm/

vl_zpfaom a,&+c&pfwnf;[laom (tvGefxl;_cm;aom) tmrcHwpfOD;wnf;&Sd.?

xkdtmrcHonf vltaygif;wdkhudk a&G;tH–aomiSg udk,fudkudk,f pGefhawmfrl^yD?

umvtcsdefwefrS oufaocH_cif;&Sd.?          

(1 wdarmao/2;5-6)

 

'gqkd ocifa,&+u bm_zpfvkdh um;wkdifay:rSm wif^yD;oHeJht&kdufcHcJ–&wmvJ

 

avmuudk a,&+juGvmr–Jtajumif;t&mudk *sL;vlrsdK;awGuwqif– vGefcJ–wJ– ESpfaygif; 2000 ausmfuwnf;uodcGi–f&cJ–juygw,f? ya&mzufvkdhwJ– owif; ay;ol awGoHk;^yD; u,fwif&SifjuGvmr,–ftajumif; (a[^AJpum;eJh a,&+&Jh t"dÑg,fu u,fwif&Sif_zpfygw,f?) vlawGudk bk&m;ocifu}udKwifa_ymjum; xm;cJ–ygw,f?

bk&m;ocifu tJ'D u,fwif&Siftm;_zif vlawGudkt_ypfuae u,fr,fqkdwm uwday;xm;cJ–ygw,f? ocifa,&+rjuGvmrD ESpfaygif; (700) avmufutouf&SifcJ–wJ– ya&mzuf}uD;a[&Sm,ukd bk&m;ocifutckvkda&;om; xm;apcJ–ygw,f?

 

 rdrdpdwf0dnmOf cH&aoma0'em.tusdK;udkrdrd_rifI tm;&vdrf–rnf//

xdka_zmif–rwfaom ig.u|efudk odu|rf;_cif;tm;_zif–/

olonftrsm;aomolwdkhudk a_zmif–rwf&mYwnfapvdrf–rnf//

olwdkh.t_ypfudk udk,fwdkifaqmif&Guf&.// (a[&Sm,/ 53;11)

 

 t_cm;ya&mzufawGuvJ a,&+[m tysdKunmuaearG;zGm;r,f? 'g0d'f&Jh rsdK;EG,fu qif;oufr,f? Aufvif^rdKhrSmzGm;_rifr,f? rusef;rmolawGudk usef;rmapr,f? em;yif;olawGudk jum;apr,f? rsufpduef;olawGudk _rifapr,f? aow–JolawGudk _yeftouf&Sifapr,f? ^yD;awm– vuf0g;uyfwkdifrSm&dkufxm;_cif; cH&r,f? taocH^yD; oHk;&ufa_rmufwJ–aehrSm &Sif_yefxa_rmufr,fqkdw–J ya&mzuf_yKcsufawGudka_ymqkdcJ–juw,f? 'gawGtm;vkH; ocifa,&+c&pfrSm trSefwu,f_ynfhpkHvmcJ–ygw,f?

 

ocifa,&+ touf (30) a&mufwJ–tcsdefrSm edrdwfvuQ%mawGpwif_yKcJ–ygw,f? ol[mu,fwif&Sif_zpfovkd tpPa&;vlrsdK;awG&Jh&Sifbk&if_zpfvmr,–fol qdkwmudkvJ aju_imcJ–ygw,f? c&pfawmfqkdw–Jpum;uawm a[^AJbmompum; ar&Sd, _zpf^yD;awmf bdodwfay;_cif;cH&ol qkdwJ–t"dÑg,fyg? tJonfacwftcgu bmoma&;udkif;&d+if;wJ *sL;vlrsdkK;awGu c&pfawmf&Jh aus;Zl;w&m;eJh u,fwif_cif;udk a&muf&w,fqkdwm vkHk;0rESpf^rdKhjuygbl;? 'g–t_yif "rRa[mif;usrf;rSm a&;xm;wJ–twkdif; a,&+[m u,fwif&Sifar&Sd,_zpfw,f qkdwm ,kHjunfwJ–olawGrsm;vmwmudkvJ remvkd_zpfju_yefw,f? 'DvkdeJh bmoma&;acgif;aqmifawGu ocifa,&+udk owfzkdhpDpOfvmjuygawm–w,f? bk&m;ocif&Jh emrawmfudkapmfum;w,fqkd^yD; vlxk&JhqlyltHkjuGr+ (tpkd;&vufxJ tyfEkdifzkdh 'DpGJcsufudkwifwm_zpfygw,f?) udk_zpfapw,fvkdh pGyfpGJjuygawm–w,f?

 

twkta,mifoufaoawGajumi–f ocifa,&+[m w&m;rSswr+r&SdbJ um;wkdifrSm wif&kduf_cif;cHcJ–&ygw,f? um;wkdifwifw,fqkdwmuawm–tJ'Dacwfuqdk;0g;wJ– ao'g%fpD&if_cif;_zpfygw,f? wu,fawm– 'gawGtm;vkH;[m bk&m;ocif&Jh t}uHtpDawmf_zpfaec–Jwmyg? orkdif;wavsmufvkH;rSm ta&;}uD;qHk;aeh wpfaeh _zpfvmr,faeh&ufrSmbJ vlom;tm;vkH;&Jht_ypfawGudk ocifa,&+tay:wif^yD; tm;vHk;&Jhudk,fpm;t_ypfay;cJ–wmyg?

 

vlom;tm;vkH;&Jhudk,fpm;t_ypf'%fcH,l^yD;w–Jtcgtr+^yD;^yDvkdhocifa,&+ajuG;ajumf c–Jygw,f? ^yD;wmeJh acgif;udkikdufpkdufcs^yD; olh&Jh0dnmOfeJh toufudkoludk,fwkdifbJ pGefhv$wfc–Jygw,f? tr+^yD;^yDvkdh ocifa,&+ajuG;ajumfcJ–wm[m vlom;tm;vkH;&Jh t_ypfajuG;udkay;acs^yD;ajumif; _yoc–Jwm_zpfygw,f?

 

igwdkhonf t_ypfESif–qdkifaomt&mY tao_zpfI/ a_zmif–rwf_cif;t&mY

touf&Sifaprnf tajumif;/ igwdkht_ypfrsm;udk ukd,fawmfwdkif opfwdkifrSmcHawmfrl^yD? '%fcsufawmfrsm;tm;_zif– oifwdkhonf temaysmufvsuf&Sdju.?

(bk&m;ocifESif– &ef^idrf;_cif;&Sdju.?)

(1ay/2;24)

 

xdkocif(c&pfawmf)onf igwdkh.t_ypfru/ avmuDom;taygif;wdkh. t_ypfa_zp&mtajumif;(vuf0g;uyfwkdifwGifrdrd.toufpGefhawmfrl_cif;onf bk&m;ESpfouf&m,Zf) _zpfawmfrl.?

(1a,m/2;2)

 

urBm}uD;&Jht_ypfajuGawGudkay;acs^yD;/ t_ypf'%fpD&if^yD;oGm;wJ–tcsdefrSm bk&m;ocif&Jh ^yD;_ynfhpHkw–Ja_zmi–frwf_cif; awmif;qkdwJ–owfrSwfcsufudk t_ypf vkHk;0uif;pifw–J,Zfaumiftm;_zi–f &,lEkdifoGm;ygw,f? tJ'Dtcsdefup^yD; ocifa,&+&Jh ^yD;_ynfhpHkw–J a_zmifrwf_cif;udk olhudk,kHjunfolwkdif;udkay;tyf oGm;wm _zpfygw,f?

 

'Dvkdqkd&if oifuar;r,f ocifa,&+udk,kHjunfwmeJh uGsefawmfwkdhu b,fvkdvkyf aumif;uifa&mufoGm;EkdifwmvJ?

 

oif[mocifa,&+udk,kHjunfr,f/ oi–f&Jht_ypfawGukd,laqmifoGm;^yD; t_ypf&Jh '%fawGudk a_z&Sif;oGm;w,fqkdwmudk,kHjunfr,fvkdhqkH;_zwfwmeJh udk,–f}udK;pm; usi–f}uHr+awGajumi–fr[kwfbJ(bk&m;ociftwGufnpfaomt0wf eJhwlwJ–t&m) bk&m;ociftm;_zi–fbJ (bk&m;ocifay;vkdufwm) a&muf&SdEkdifwm_zpfw,fvkdh (pHkvifwJ–a_zmi–frwf_cif;) ,kHjunfvkduf_cif;bJ_zpfygw,f?

 

tusif–r&Sdaomolrnfonfum; (bmomw&m;tusif–rsm;udkusif–vSsuf bk&m;ocifauseyfap&efusdK;pm;aom)/ rw&m;aomol.t_ypfudka_zaomoludkk ,Hkjunfv#if/ ol.,Hkjunf_cif;udk(ocifa,&+udk,kHjunf_cif;)a_zmif–rwf_cif;uJ–odkh (oefh&Sif;ouJ–okdh) rSwfvsuf&Sd.? (a&mr/4;5)

 

ocifa,&+udk,kHjunf_cif;tm;_zif– bk&m;ocifuoi–fudka_zavsm–ay;vkdufygw,f? qkdvkdwmu olh&Jha&ShrSm oif[ma_zmif–rwfw,fvkdh owfrSwfay;vkdufwm _zpfygw,f? tJ'DvkdowfrSwfay;vkduf_cif;u tckqkd oif[mbk&m;ocifeJhtwl qufEG,fcGi–f&&Sd^yD; aumif;uifEkdifiHudk0ifvkdh&^yDvkdhtodtrSwf_yKay;vkdufwmyg? 'gawGtm;vkH;[mudk,–f&JhvkyfaqmifcsufwckrSrygbJ bk&m;ocifvkyfay;wmbJvkdh ,kHjunf0efcH_cif;uae&vmwm_zpfygw,f?

xkdajumif–/ igwdkhonf,Hkjunf_cif;&SdIa_zmif–rwf&modkha&mufv#if/ igwdkhocifa,&+c&pftm;_zif–

bk&m;ocif–a&ShawmfY ^idrfouf_cif; (&ef^idrf;_cif;) udkcHpm;ju.?

(a&mr/5;1)

 

tb,fajumif–enf;[lrlum;/ bk&m;ocifonf t_ypfESif–uif;pifaomoludk

igwdkhtwGufajumif– t_ypf&Sdaomol_zpfapawmfrl.? tajumif;rlum;/ igwdkhonf xkdoltm;_zif– bk&m;ocifa&ShawmfY a_zmif–rwfaomol_zpfrnftajumif;wnf;?

(2aum/5;21)

 

ocifa,&+udk u,fwif&Sift_zpf r,kHbl;qkd&ifbm_zpfrSmvJvkdh oifu ar;aumif;ar;r,fqkd&if?

 

ocifa,&+udk,kHjunfzkdhoifra&G;cs,fbl;qkd&if bk&m;ocif&JhyvÛifawmfa7ShrSm w&m;pD&ifcH&rSm_zpfw,fvkdh orRmusrf;pmrSmtaotcsma_ymxm;ygw,f? 'Dw&m;pD&if_cif;uawm– urBmtqkH;rSm_zpfvmr,–f_zpf&yfwckyg? ocifa,&+udkr,kHjunfolawG&Jh0dnmOfawGtm;vkH;udk bk&m;ocifuolh&Jh a&ShawmfrSm pka0;aprSm_zpfygw,f? tJ'D0dnmOfawGtm;vHk;[m bk&m;ocif&Jh cspf_cif;arwWmeJh aus;Zl;awmftm;_zi–fvkyfaqmifay;c–JwJ– u,fwif_cif;udk _iif;y,fwm/ ^yD;awm– ollwkdhrSmbk&m;ocifvufcHEkdifwJ– ^yD;_ynfhpkHw–J     a_zmi–frwf_cif; r&Sdwmajumif–  xm0&rD;i&JtkdifxJudkqif;oufzkdht_ypfpD&if_cif; udkcH&rSm_zpfygw,f?

 

aovGefaomolt}uD;ti,fwdkhonf yvÛifawmfa&ShrSm&yfaejuonfudkig_rif.?

pmapmifrsm;udkzGif–xm;.? toufpmapmifwnf;[laom t_cm;wyg;aom pmapmifudkvnf;zGifhav.? …

… aovGefaomolwdkhonf rdrdwdkhtusif–twdkif;/ pmapmifwdkhY a&;xm;csufrsm;ESif–tnD w&m;pD&if_cif;ukdcH&ju.? toufpmapmifY pm&if;r0ifaomol&Sdor#wdkhudkvnf; (a,&+c&pfawmfudk,kHjunfaomol&SdorSswkdh.trnfrsm;onftoufpmapmifYa&;xm;_cif;udkcH&.)

rD;tkdifxJodkh csypfav.?

(Asm/20;12/15)

 

tb,fodkhenf;[lrlum;/ ocifa,&+onf wefcdk;&Sdaomaumif;uifwrefwdkhESif–twl/ aumif;uifbHku ay:xGef;awmfrlI/ bk&m;ocifudkrodaomol/ igwdkhocifa,&+c&pf. {0Ha*vdw&m;udk em;raxmifaomolwdkhudk rD;v#Htm;_zif– '%fay;awmfrlaomtcg/ oifwdkhudk qif;&Japbl;aomolwdkhY qif;&J_cif;udk4if;/ qif;&JcHbl;aomoifwdkhY igwdkhESif–twl csrf;om_cif;udk4if;/ bk&m;ocifqyfay;I w&m;o_zif– pD&ifawmfrlvdrf–rnf? (2ouf/1;8-9)

 

bmbJa_yma_ym ocifa,&+c&pfudkoif,kHjunfw,fqkd&ifawm– uefheJhavmifw–J rD;i&JtkdifxJudkroGm;&bl;qkdw–J bk&m;ocif&Jhuwdawmfrsm;tay:rSm pdwfcsr+ t_ynfh&SdEkdif^yD;awm– bk&m;ocifeJhtwl aumif;uifEkdifiHawmfrSmxm0&twl ae&rSm_zpfygw,f? ocifa,&+Yom oif–twGufxm0&touf&Sdw,fqkdwm orRmusrf;pmcsufaygif;&maxmifcsD&Sd^yD;tmrcHcsufay;xm;ygw,f?  Oyrmtenf;i,fxyf^yD;ay;yg&ap?

 

bk&m;ocif.om;awmfudk ,Hkjunfaomoltaygif;wdkhonf ysufqD;_cif;odkhra&muf/ xm0&toufudk&ap_cif;iSg/ bk&m;ocifonf rdrdYwyg;wnf;aomom;awmfudk (tysdKunmrSzGm;_rif_cif;/ rdrdjuGvmawmfrlrnfhtajumif;ukd za&mzufrsm;tm;_zi–f}udKwifaz:_y_cif;) pGefhawmfrlonfwdkifatmif avmuDom;wdkhudk cspfawmfrl.? (a,m/3;16)

 

,Hkjunfaomtm;_zif– aus;Zl;awmfajumif– u,fwif_cif;odkha&muf&.? (u,fwif_cif;okdh) udk,ftvdk tvsmufa&mufonfr[kwf? bk&m;ocif oem;awmfrl&m _zpfownf;? udk,fukodkvfajumif– u,fwifawmfrl_cif;odkh a&mufonfr[kwf? odkh_zpfI tb,folr# 0gjuGm;p&mtcGif–r&Sd?

({zuf/ 2;8-9)

 

om;awmfudk (a,&+c&pfudk) ,Hkjunfaomolonf xm0&toufudk&.? om;awmfudk y,faomolrlum; (om;awmfudk,kHjunf&efbk&m;ocifrdefhawmfrlonfudk) toufudkrawGh&? xdkol.tay:Y bk&m;ocif.trsufawmf wnfaeonf[k a,m[efa[m a_ymav.?

(a,m/3;36)

  

a,&+u/ igonfvrf;c&D;_zpf./ orRmw&m;vnf;_zpf.? toufvnf;_zpf.?

ig–udktrSD r_yKv#iftb,folr# crnf;awmfxHodkhra&muf&?

(a,m/14;6)

 

xdkocif.emrawmfrSwyg; igwdkhudku,fwifEdkifaom emrwpHkwckr# aumif;uifatmuf

vlwdkhwGifray:r&Sd[k ayw&konf xdkolwdkhtm;_rGufqdk.?

(wref/ 4;12)

 

tb,fodkhenf;[lrlum;/ oifwdkhtaygif;onf a,&+c&pfudk

,Hkjunfo_zif– bk&m;ocif.om; _zpfju.?

(*vmwd/3;26)

 

bk&m;ocifu,fv$wfawmfrlaomajumif– a,&+c&pfYwnfI/ Zmwdyuwdtwkdif;rusifh/

0dnmOfyuwdtwkdif; usifhaomolwdkhonf t_ypfpD&if_cif;ESi–fvGwfju.?

(a&mr/ 8;1)

  

ocifa,&+c&pfudk,Hkjunfavm–? ,Hkjunfv#if u,fwif_cif;odkha&mufjuvdrf–rnf?

(wref/16;3

bottom of page