top of page

ฉันเชื่อ!

(บทที่หนึ่ง)

I Believe 1 Cover Color.jpg

เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ความเชื่อ และชีวิตนิรันดร์

 

 ในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

พระองค์ยังทรงสร้างต้นไม้ ดอกไม้ ปลา นก สัตว์ต่างๆ และ...

Adam and Eve garden Color.jpg

...คน! พระเจ้าทรงสร้างอาดัม แล้วก็สร้างภรรยาของอาดัม ชื่อเอวา

 

“พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง

และดูเถิด เป็นสิ่งที่ดียิ่งนัก” (ปฐมกาล 1:31ก)

 

“โดยพระองค์ [พระเยซูคริสต์] สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น

ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก” (โคโลสี 1:16)

 

ทุกคนในโลกมาจากอาดัมและเอวา – รวมถึงน้องด้วย!

 

“พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้า และลมปราณขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า” (โยบ 33:4)

“ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ เพราะข้าพระองค์ถูกสร้างมา

อย่างน่ายำเกร็งและน่าอัศจรรย์” (สดุดี 139:14)

 

พระเจ้าทรงรักน้องมากๆ และพระองค์ต้องการให้น้องได้อยู่กับพระองค์บนสวรรค์ตลอดไป น้องจะเข้าสวรรค์ได้ไหม? พระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีร์ใบเบิลว่า

“ทุกคนกระทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

(พระธรรมโรม 3:23)

Example of Sins color.jpg

“ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย” (โรม 3:10) 

 

“ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด และความดีของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรก” (อิสยาห์ 64:6)

 

ราวๆ 2000 ปีที่แล้ว พระเจ้าพระบิดาได้ทรงส่งพระบุตร

(คือ พระเยซูคริสต์)  ให้เสด็จจากสวรรค์ยังโลก

พระเยซูทรงบังเกิดจากผู้หญิงบริสุทธิ์ ในแผ่นดินอิสราเอล พระเจ้าได้ประกาศถึงการเสด็จของพระเยซูตลอดหลายพันปี ก่อนที่พระองค์จะทรงบังเกิด เพราะฉะนั้น น้องไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนทั่วโลกถึงได้ฉลองการเกิดของพระเยซูคริสต์ทุกปี คือเทศกาลคริสตมาสนั่นเอง!

 

“เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสต์เจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด [เบธเลเฮม ก็เรียก]

(ลูกา 2:11)

 

“ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า ‘อิมมานูเอล’ ซึ่งแปลว่า ‘พระเจ้าทรงอยู่กับเรา’ ” (มัทธิว 1:23)

 

พระเยซูทรงกระทำการอัศจรรย์มากมาย

พระองค์ให้คนตาบอดเห็นได้!

พระองค์ห้ามพายุ!

และยังทำให้คนตายเป็นขึ้นอีกครั้ง!

The Works of Jesus Color.jpg

“พระเยซูชาวนาซาเร็ธ เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบโดยการอัศจรรย์ การมหัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆ…”  (กิจการ 2:22)

 

“คนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด

คนหูหนวกได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็

ประกาศแก่คนอนาถา” (ลูกา 7:22)

 

ที่สำคัญที่สุดคือ พระเยซูถูกตรึงที่ไม้กางเขน แล้วถูกการพิพากษาลงโทษโดยพระเจ้าพระบิดา เพราะบาปที่มนุษย์ทุกคนได้ทำ รวมถึงบาปของน้องด้วย!

Christ on Cross color.jpg

“พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกาย

ของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น” (1 เปโตร 2:24)

 

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา” (โรม 5:8)

 

หลังจากพระเยซูได้รับการลงโทษสำหรับบาปของทุกคน

พระองค์ทรงปล่อยจิตใจและวิญญาณของพระองค์ไป

ร่างกายอันไร้ชีวิตของพระองค์ถูกนำไปไว้ในอุโมงค์

Jesus into tomb color.jpg

อีกสามวันต่อมาพระองค์ได้เสด็จออกมาจากอุโมงค์นั้น

พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย!

“...พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของเราทั้งหลาย... ...แล้ววันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาใหม่…”

(1 โครินธ์ 15:3-4)

 

“พระเยซูตรัสกับเธอว่า ‘เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก’  ”

(โยห์น 11:25)

 

น้องเชื่อไหมว่า พระเยซูได้รับการลงโทษสำหรับบาปของน้อง?

น้องเชื่อด้วยไหมว่า พระเยซูได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปของน้อง พระองค์ก็ตายแทนน้อง แล้วหลังจากนั้นเป็นขึ้นจากความตาย? พระเจ้าบอกผ่านพระคัมภีร์ใบเบิลว่า ถ้าน้องเชื่อในเรื่องนี้ น้องสามารถไปอยู่กับพระเจ้า - ตลอดไปเป็นนิตย์!

“พระเยซูตรัสว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต

ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”

(ยอห์น 14:6)

 

“ถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ว เช่นเดียวกัน... ...พระเจ้าจะทรงนำคน [ที่เชื่อในพระองค์] ด้วย”

(1 เธสะโลนิกา 4:14)

 

“จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้”

(กิจการ 16:31a)

 

(This message is available as a 12 page activity booklet, ideal for teaching young children in Prep School, Sunday School or VBS camps. Please contact the ministry for more information.)

www.ibdoctrine.org

bottom of page