top of page

The Institute of Bible Doctrine 


(Page under Construction)

Tôi tin!

 (Tập Một)

Một thông điệp ấm áp về tình yêu, đức tin và sự sống đời đời

 

Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất. Ngài cũng tạo ra tất cả cỏ cây, muông thú, muôn loài vạn vật và cả ...

Adam and Eve garden Color.jpg

… con người! Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam và sau đó, Ngài tạo nên người nữ của Adam là Ê-va.

 

“Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt-lành.” 

(Sáng thế ký 1:31) 

 “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài (Chúa Giê-su Christ), bất luận trên trời, dưới đất,…”

(Cô-lô-se 1:16) 

Tất cả con người trên thế giới đều là dòng dõi của Adam và Ê-va.Và bạn cũng vậy. 

 

“Tôi cảm-tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ-lùng. Công-việc Chúa thật lạ-lùng, lòng tôi biết rõ lắm.”

(Thi Thiên 139:14) 

 

“Thần Đức Chúa Trời đã sáng-tạo tôi, Hơi-thở của

Đấng Toàn-năng ban cho tôi sự sống.”

(Gióp 33:4)

 

Đức Chúa Trời yêu bạn vô cùng và vô điều kiện. Ngài muốn bạn sống với Ngài đời đời ở trên thiên đàng. Đã bao giờ bạn tự hỏi mình có thể lên thiên đàng không? Kinh Thánh nói: “Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”. (Rô-ma 3:23)

2_edited_edited_edited.jpg

“Chẳng có một người công-bình nào hết,

dẫu một người cũng không.

(Rô-ma 3:10)

 

 “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô-uế, mọi việc công-bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội-ác chúng tôi như gió đùa mình đi.

(Ê-sai 64:6)

 

Khoảng hơn 2000 năm trước, Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con (là Chúa Giêsu Christ) từ Thiên đường hạ sinh làm người đến với thế gian này.

S__4112414.jpg

Chúa Giêsu được sinh ra tại Israel, bởi một người nữ đồng trinh. Người ta đã được Thượng Đế cho biết về sự tái lâm của Chúa Giê-su Christ, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Mê-si, hàng ngàn năm trước khi Ngài giáng sinh. Không ngạc nhiên khi mọi người háo hức, chờ đón và hân hoan chúc mừng sự ra đời của Ngài – giống như chúng ta vẫn làm vào mỗi dịp Giáng sinh!

 

 “ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa.”

(Lu-ca 2:11)

 

 “Nầy, một gái đồng-trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.”

(Ma-thi-ơ 1:23)

 

Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ.

Ngài khiến cho kẻ mù được sáng.

Ngài đi trên mặt nước bao la.

Ngài nói gió ngừng thổi gió liền thôi giận dữ.

Ngài nói hãy sống lại người ta liền tỉnh thức!

Works of Christ.jpg

“Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền-phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết.  (Công vụ 2:22)

  

“Đoạn, Ngài đáp rằng: Hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe: Kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin-lành đã rao-giảng cho kẻ nghèo.  (Lu ca 7:22)

 

Hơn hết, Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá.Ngài phải gánh chịu hình phạt của Chúa Cha cho mọi tội lỗi của mọi người trên thế gian – bao gồm cả bạn!

3.png

“Ngài gánh tội-lỗi chúng ta trong thân-thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội-lỗi, được sống cho sự công-bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.”

(1 Phi-e-rơ 2:24)

  

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu-thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” 

(Rô-ma 5:8)

 

Sau khi Chúa Giê-xu gánh lấy hình phạt vì mọi tội lỗi của thế gian, hồn và linh lìa khỏi thân thể Ngài. Cơ thể vô hồn của Ngài được hạ xuống khỏi thập giá và đặt trong một ngôi mộ.

Jesus into tomb color.jpg

Nhưng sau 3 ngày, Ngài đã sống lại. Và bây giờ, Ngài đang sống!

IB1 Resurrection of Jesus 2022.jpg

“...Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh-thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại…”

(1 Cô-rinh-tô 15:3-4) 

 

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.”

(Giăng 11:25)

 

Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu hình phạt cho mọi tội lỗi của bạn không? Bạn có tin rằng Ngài đã chết cho bạn và Ngài đã sống lại không?

Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong Kinh thánh rằng nếu bạn tin những điều này là có thật, bạn có thể lên thiên đàng và được sống với Ngài - mãi mãi!

1_edited_edited.jpg

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

“Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

(Giăng 14:6)

 

“Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.”

(1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14)

 

“Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu-rỗi.”

(Công vụ 16:31a)

 

bottom of page