top of page

The Institute of Bible Doctrine

Para niadtong interesado diha sa Pulong sa Dios

Mitoo Ako!

 (Basahon Tres)

Cover IB3 color.jpg

Pagkat-on bahin sa Dios

Kinsa man ang Dios?  Kon ikaw gusto makahibalo bahin sa Dios, o makaplagan kinsa Siya ug unsa gayud Siya, kinsa man ang imong pangutan-on?

Ang imong Mama ug Papa?

Ang imong magtutudlo sa Siyensiya?

Ang imong iring?

Cat.jpg
wise man.jpg

Malagmit ang usa ka ‘maalamong tawo’ nga naglingkod ngadto sa taluktok sa bukid?

O ang Google?

Sa pagkatinuud, ang labing-takus nga persona sa pagbutyag kanato bahin sa Dios mao…ang Dios Mismo!

 

Ang Dios gusto nga kita makahibalo bahin Kaniya, busa Siya mihatag kanato sa Bibliya alang sa pagtudlo kanato bahin Kaniya ug sa Iyang espesyal nga plano alang sa katawhan (naglakip kanimo, natural), ang tanan nahasulat ug gipahimutang ngadto sa usa ka libro alang kanato.

Kita makasulti nga ang Bibliya mao ang nahasulat nga pulong sa Dios (sama sa usa ka sulat gikan Kaniya nga gisulat ngari kanato).  Ang Bibliya mao ang bugtong matuud nga tinubdan sa nahasulat nga kasayuran bahin sa Dios nga anaa kanato tungud kay nahimo kini sa laktod gikan sa Dios Mismo.

Unsa man ang gusto nimong masayran bahin sa Dios?  Kon ikaw makahimo pag-interbiyo sa Dios ug magsukna Kaniya og mga pangutana, unsang matang sa mga pangutana ang imong isukna?

Niining libroha kami motubag sa pipila ka mga pangutana diin daghan sa mga kabataan tingali maykatahap bahin sa Dios.  Malagmit mao ra silang mga pangutanaha nga aduna kanimo!  Pananglitan, ikaw malagmit natahap:

 

Unang Pangutana:  Ang Dios ba usa ka persona, or usa ka espiritu?  (O malagmit ba Siya usa ka matang sa anghel?)

Tubag:  Ang Dios Espiritu (Juan 4:4), maoy hinungdan nga Siya dimakita nato.  Tungud kay Siya makahimo paghunahuna ug makahimo og mga desisyon sama gayud kanato, kita usab makaingon nga Siya usa ka persona.  Sa pagkatinuud, ang Bibliya nagaingon ang tawo gihimo ‘sumala sa imahen sa Dios’ (Genesis 1:26).  Apan, ang Dios sa wayduhaduha dili usa ka anghel—Siya ang mihimo sa mga anghel!

Ikaduhang Pangutana:  Asa nagapuyo ang Dios?

Tubag:  Ang Bibliya nagatudlo kanato nga ang Dios nagapuyo sa langit “diha sa Iyang trono.”  Dili ra kana, kay isip usa ka Omnipresent nga Espiritu Siya anaa sa tanang-dapit—didto sa langit, dinhi sa kalibutan, bisan pa ilalum sa dagat (Salmo 139:7–9)!  Siya usab nagapuyo sulud sa matag tawo kinsa nagatoo diha ni Jesu-Kristo, ingon sa atong nakat-onan sa nag-unang libro Mitoo Ako, Basahon Dos.

 

Ikatulong Pangutana:  Pilay edad sa Dios?  Ug asa man Siya gikan?

Tubag:  Ang Dios waykatapusan—walay sinugdanan o kinutuban (Salmo 90:2).  Siya sa kanunay anaa—sa minilyon ug binilyon ug trinilyon sa mga squillion pil-on ug ka gazillion ngadto sa xillion lapilapion sa bazillion nga katuigan, pil-on sa pagkawalay-kinutuban!

 

Ika-upat nga Pangutana:  Unsaon man sa Dios pagpadayag (pagpakita) sa Iyang-kaugalingon ngari kanato?

Ang Dios nagapadayag sa Iyang-kaugalingon ngari kanato sa daghang pamaagi.  Ang perpektong pagkahan-ay sa mga binuhat sa Dios (gikan sa kabitoonan ug mga planeta sa kalangitan nga naglihok sama sa usa ka higanteng orasan, ang maanindot nga mga desinyo ug mga kahumot sa kabulakan, o ang tanghagaong bitaybitay nga nagadikit ngadto sa ulo sa angler nga isda sa kahiladman sa kalawuran) nagapakita kanato nga ang Dios dili lamang usa ka labawng-henyo, kondili Siya adunay gahum sa pagbuhat sa bisan-unsang butang nga gusto Niya.

Ang Dios nagapadayag sa Iyang karakter ngari kanato pinaagi sa pagkatawo sa Dios nga Anak—Jesu-Kristo.

 

Sa dihang si Jesu-Kristo mianhi sa kalibutan ang katawhan nakakita sa ‘Dios sa linawas’ (Juan 1:14), nagakahulugan nga ang Dios nakabaton og tawhanong panagway, nahimugso sulud sa usa ka tawhanong lawas.  Sila nakadungog sa Dios nga nagtudlo, sila nakigsulti uban Kaniya, sila nakakita Kaniya nga naghimo og mga milagro alang sa pagtabang sa masakiton ug nagkinahanglan, ug ang labing-mahinungdanon nakakita sa gugma sa Dios alang sa katawhan nga gikapadayag sa dihang si Jesus gilansang ibabaw sa krus ug unya midawat sa silot alang sa atong mga sala.  Ang Dios mipadayag sa Iyang gahum labaw sa kamatayon sa dihang si Jesus migawas gikan sa lubnganan tulo ka adlaw human sa Iyang pisiko nga kamatayon.

Ang Dios nagapadayag sa Iyang-kaugalingon pinaagi sa Iyang Pulong—Ang Bibliya.

 

Ang Bibliya mao ang panghunahuna sa Dios (1 Mga Taga-Corinto 2:16)!  Ang Balaang Espiritu migiya sa kasaligang kalalakin-an sa pagsulat sa mga Pulong nga kanato karon mabasa sulud sa saysentay-says ka mga libro nga naglangkub sa Bibliya (2 Pedro 1:21).  Sa tanang-bahin sa kasaysayan ang Dios usab adunay piniling katawhan alang sa pagtudlo sa Iyang Pulong, aron si bisan kinsa nga interesado sa pagsinati sa Dios ug sa Iyang plano makakat-on.  Pananglitan, sa karaang mga panahon (bisan sa wala pa natawo si Jesus sa kalibutan) ang Dios migamit sa mga propeta ug mga pari sa templo alang sa pagtudlo sa katawhan bahin sa Dios.  Karon, ang Dios nagagamit sa katawhan nga gitawag og mga ebanghelista ug mga pastor kinsa magwali ug magtudlo gikan sa Bibliya aron kita makakat-on bahin sa Dios ug makasabut sa plano sa Dios alang kanato.

 

Gikan sa mga pagtoon sa Bibliya kita makakat-on nga adunay napulo ka tataw nga mga kinaiya (mga taras) sa Dios.  Matag usa niini nga mga kinaiya sa Dios perpekto gayud, diin nagapasabut nga ang Dios perpekto gayud sa matag paagi.

 

ANG DIOS SOBERANO.

Kini nagapasabut nga ang Dios adunay kinatas-ang awtoridad labaw sa tanang binuhat—naglakip sa tanang mga anghel, tanang katawhan, ug tanang kinaiyahan: ‘…Ikaw lamang, kansang ngalan mao ang GINOO, ang Labing Gamhanan sa tibuuk kalibutan” (Salmo 83:18b).  Tungud niini nga katarungan mahimo natong gamiton ang korona sa usa ka hari alang sa paglarawan sa Soberanya sa Dios.

ANG DIOS GUGMA

Ang 1 Juan 4:16 nagasulti kanato nga “Ang Dios Gugma.”  Ang gugma sa Dios dili emosyonal (ang emosyonal nga gugma nagausab-usab sa tanang panahon), apan dimausab, dikondisyonal, ug pinasikad sa Iyang integridad.  Ang Dios sa kanunay nahigugma kanimo, ug sa kanunay mahigugma—bisan pa sa higayon nga ikaw makasala batok Kaniya.

ANG DIOS DIMAUSAB

Rock.jpg

Ang Dios dili gayud mausab, walay si bisan-kinsa ang makapausab Kaniya.  Mao kini hinungdan nga kita maggamit og usa ka bato alang sa paglarawan sa pagkadili-mausab sa Dios.

ANG DIOS WAYKATAPUSAN

Ang Dios walay sinugdanan, ug walay kinutuban.  Ang Dios MAOY waykatapusang kinabuhi, ug kini nga kinabuhi Siya nagahatag ngadto sa tanan kinsa motoo diha ni Jesu-Kristo isip Manluluwas (Juan 3:16; 1 Juan 5:11).

 

ANG DIOS KAMATUURAN

Bible.jpg

Siya nahibalo unsay husto ug sayup, ug sa tataw nagasutli kanato unsay Iyang mga sukaranan—ingon sa nahasulat diha sa Iyang libro, ang Bibliya.  Siya dili gayud mamakak, ug mailad ni bisan-kinsa.  Siya sa kanunay nagatuman sa Iyang mga saad diha kanimo, Siya sa kanunay matinumanon (Salmo 100:5).

 

ANG DIOS MATARONG

“Matarong” nagakahulugan og pagkawalay sala o bisan-unsang matang sa pagkadaotan.  Tungud kay ang Dios hingpit nga matarong, Siya walay bisan-unsang kalabutan sa sala, gawas sa pagsilot sa sala (gumikan sa Iyang Hustisya) aron sa pagtagbaw sa Iyang perpekto nga Pagkamatarong.

 

Diha sa Iyang pagkatawo, si Jesus “walay kasinatian sa sala” (2 Mga Taga-Corinto 5:21).  Tungud sa Iyang waykaparehas nga pagkahimugso Siya walay kinaiyang makasasala o OSA (Orihinal nga Sala ni Adan).  Dugang pa, Siya sa kanunay mipili sa pagtuman sa pagbuut sa Amahan, bisan pa ilalum sa dakong kalisud (Mateo 26:39) o tentasyon sa pagpakasala (Mateo 4:1–11).

 

ANG DIOS MAKATARUNGANON

Ang Dios sa kanunay makiangayon, nagpahamtang sa hustisya (disiplina / silot) niadtong kinsa maghimo og dimaayong mga desisyon ug busa pakyas pagkab-ot sa Iyang matarong nga mga sukaranan, apan magpanalangin niadtong kinsa magpili alang sa pagtuman sa Iyang pagbuut ug maghimo og maayong mga desisyon.  Sa laing pagkasulti, kon ikaw masupilon sa Dios siya modisiplina kanimo, apan kon ikaw masinugtanon sa Dios, Siya makapanalangin kanimo—labaw pa gani sa unsay imong mahunahuna o mahanduraw (Mga Taga-Efeso 3:20)!

 

Karon alang sa ‘OMNI’ nga mga hiyas (‘omni’ nagagikan sa Latin nga pinulongan.  Kini nagakahulugan og ‘TANAN’):

ANG DIOS OMNISCIENT (“maoy nahibalo sa TANAN”).

Sukad sa eternidad nga milabay, ang Dios nakahibalo sa tanang-butang, naglakip sa tanang panghitabo nga giila nato isip nangagi, pagkakaron ug umaabot.  (Ang Dios nagapuyo gawas sa panahon, busa makita niya ang tanang butang nga mahitabo sa samang higayon!)  Ang Dios nahibalo unsay imong kinahanglanon.  Siya nahibalo unsay makahimo nimong malipayon.  Siya nahibalo sa tanang maayo ug daotang mga desisyon nga himoon nimo sa imong kinabuhi.  Ang kaalam sa Dios waykinutuban—WOW!

 

ANG DIOS OMNIPRESENT (“maoy anaa sa TANANG dapit”)

Ang Dios anaa gawas sa uniberso ug katibuk-an sa uniberso usab.  Ang Dios anaa sa tanang-dapit, kini nagakahulugan nga bisan-asa ikaw moadto Siya sa kanunay magauban kanimo (Mga Hebreohanon 13:5).

ANG DIOS OMNIPOTENT (“maoy makakagahum sa TANAN”)

Pinaagi ni Jesu-Kristo ang uniberso nabuhat ug napalahutay alang sa atong kaayohan (Genesis 1:1; Mga Taga-Colosas 1:16).  Sa katapusan sa panahon Siya moguba sa uniberso ug mobuhat og bag-o alang kanato (2 Pedro 3:10; Pinadayag 21:1).  Walay imposible sa Dios (Lukas 1:37)!

 

ANG TRINIDAD

Ang Dios anaa ingon nga tulo ka personalidad, apan Siya Usa ka Dios.  Siya mao ang Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug Dios nga Balaang Espiritu.  Siya TULO ka persona sulud sa USA!  Kita magtawag niining waykaparehas nga relasyon tali sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios nga Balaang Espiritu og “Ang Trinidad” (Hunahunaa ang mga pulong ‘tulo’ (‘tri’, sama sa ‘triyanggulo’) ug ‘paghiusa’).

 

Bisan og ang pulong ‘Trinidad’ sa pagkatinuud dili makit-an sulud sa Bibliya, adunay daghang bersikulo sa Kasulatan nga magtudlo kanato bahin sa Trinidad.

 

Ang Dios nga Amahan Dios: “Dalayegon ang Dios, bisan ang Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo, ang Amahan sa mga kalooy ug ang Dios sa tanang kahupayan…” (2 Mga Taga-Corinto 1:3).

 

Ang Dios nga Anak Dios: “Kay diha Kaniya [Jesu-Kristo] ang tibuuk kahingpitan sa Pagkadios [Dios] nagapuyo sa lawasnong panagway” (Mga Taga-Colosas 2:9).

“Ako [Jesu-Kristo] ug ang Amahan Usa ra (Juan 10:30)!”

 

Ang Dios nga Balaang Espiritu Dios: “Ug si Jesus, sa dihang Siya nabawtismohan na, mihaw-as dayon gikan sa tubig.  Ug tan-awa, ang kalangitan miabli alang Kaniya, ug nakita Niya ang Espiritu sa Dios nga nagkunsad sama sa usa ka salampati ug kilat diha Kaniya” (Mateo 3:16).

 

“Karon ang Ginoo mao ang Espiritu: ug asang-dapita ang Espiritu sa Ginoo anaa, adunay kagawasan” (2 Mga Taga-Corinto 3:17).

 

GAng mismong mga binuhat sa Dios usab makatabang kanato sa pagsabut sa unsang paagiha ang USA ka Dios nagapuyo isip TULO ka Persona:

Siya mihimo og USA ka Uniberso nga nalalang sa TULO ka dimabulag nga mga bahin:  Kawanangan, Panahon, Materya/Enerhiya (Ang materya mabalhin ngadto sa enerhiya ug sa balibali nga paagi).

图片3.jpg

Ang kawanangan nalalang sa TULO ka dimabulag nga mga dimensiyon:  Gihabogon, Gilapdon, Gitas-on

Ang panahon nalalang sa TULO ka dimabulag nga mga bahin:  Nangagi, Pagkakaron, ug Umaabot.

Kahayag, usa ka matang sa Enerhiya, nalalang sa TULO ka mga bahin:  infrared, ang Makita nga Ispektro (i.e. ang mga kolor sa bangaw), ug Ultraviolet nga kahayag!

bottom of page