top of page

The Institute of Bible Doctrine

Tôi tin!

(Tập Hai)

I Believe 2 Cover Color.jpg

Một ví dụ về những món quà mà Đức Chúa Trời

ban cho tất cả những ai tin Ngài.

 

 

 Bạn nghĩ gì về Chúa Giêsu Christ?

 

Nếu bạn tin rằng Chúa Giê-su đã chịu hình phạt cho tội lỗi của bạn trên Thập tự giá; Ngài chết và sau ba ngày, Ngài sống lại, thì vào chính giây phút đó, Đức Chúa Trời đã ban cho bạn sự sống đời đời rồi. Ngài cũng đã hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ lấy đi sự sống đời đời ấy của bạn.

Thực ra, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng có ít nhất 40 điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, hoặc làm cho chúng ta, ngay vào khoảnh khắc chúng ta tin nhận Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa của cuộc đời mình. Và trên trang web này chỉ là một số ví dụ về những món quà tuyệt vời đó từ Chúa cho những kẻ xưng nhận đức tin nơi Ngài. 

 

“Ngài (Đức Chúa Trời) đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng-liêng ở các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 1:3) 

“Tôi cũng xin Ngài … để anh em biết … sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thể nào [Kinh Thánh gọi tất cả các tín đồ là ‘thánh đồ’].” (Ê-phê-sô 1:18)

 

1. Khi bạn tin Chúa Giê-xu Christ, Đức Chúa Trời ban cho bạn sự công chính của Ngài: 

 

 “Còn với người không làm việc (việc tôn giáo), nhưng tin vào Đấng xưng công chính cho người có tội thì đức tin của người ấy được kể là công chính.”

(Rô-ma 4:5)

 

2. Bạn được tạo nên cách hoàn hảo trong mắt Chúa:

 

Bây giờ, bạn đã có sự công bình hoàn hảo (và vĩnh cửu) của chính Đức Chúa Trời, bạn là người hoàn hảo (được xưng công bình) trong mắt Ngài - mãi mãi! 

Righteous Vietnamese IB2.jpg

“Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.” (Rô-ma 5:1)

 

3. Bạn có sự sống đời đời :

Vì bạn đã đặt đức tin của mình nơi Chúa Giê-su Christ nên Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn sự sống đời đời – ngay từ giây phút đầu tiên bạn xưng nhận đức tin ấy. Bạn còn nhớ Giăng 3:16 chứ?

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho...

john 3 16 world IB2 Vietnamese.jpg

“Vì đây là ý muốn của Cha Ta: Tất cả những ai thấy Con và tin Con thì được sự sống đời đời, Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.” (Giăng 6:40)

 

“Nhưng anh ta đáp: “Người đã chữa lành cho tôi bảo tôi: ‘Hãy vác giường ngươi và đi.” (1 Giăng 5:11)

 

4. Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình, bạn đã trở thành con cái trong Hoàng Gia của Đức Chúa Trời :

king and I.jpg

“Vì bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus, tất cả anh em đều là con Đức Chúa Trời.” (Ga-la-ti 3:26)

 

“Như vậy nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ (của thế giới này, bao gồm cả tội lỗi) nữa mà là con; và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế.”

(Ga-la-ti 4:7)

 

  

5. Chúa Giê-xu đã gánh lấy tất cả sự phán xét cho tội lỗi của bạn, vì vậy bạn sẽ không bao giờ còn bị phán xét trong hồ lửa đời đời vì tội lỗi của mình nữa: (Mặc dù Ngài vẫn phải kỷ luật bạn khi bạn phạm tội, giống như bất kỳ người cha tốt nào sẽ kỷ luật đứa con của mình khi chúng làm điều gì sai phạm - điều này được dạy trong Hê-bơ-rơ 12:6-7.)

Christ on Cross DYEW.webp

“Ai tin Con (Chúa Giê-su) thì không bị kết án đâu (bởi Đức Chúa Cha), còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:18)

 

“Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Giê-su sẽ không bị kết tội nữa.” (Rô-ma 8:1)

 

6. Bạn được 'rửa tội' trong Chúa Giê-su Christ, bởi Đức Thánh Linh:

 

Nguyên bản Kinh thánh sử dụng từ Hy Lạp 'βαπτιζω' (nói: “baptizo”), một từ cổ, thực sự có nghĩa là 'được xác định'. Điều này có nghĩa là bạn 'được xác định' là một với Chúa Giê-su, hợp nhất trong mối quan hệ vĩnh cửu với Ngài (Ga-la-ti 3:27, Ê-phê-sô 4:5).

 

 

7. Đức Chúa Thánh Thần biến thân thể bạn thành đền thờ của Thiên Chúa :

“Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao?”

(1 Cô-rinh-tô 3:16)

 

 

8. Chúa Giê-xu ngự trong thân thể bạn! :

 

Chừng nào còn sống trên trái đất này, Chúa Giê-su Christ sẽ luôn ở bên bạn – ngay cả bên trong bạn!

Jesus and I.jpg

“Tất cả đều đã chịu báp-têm (được xác định) trong một Thánh Linh để trở thành một thân thể; tất cả đều được uống chung một Thánh Linh.” (1 Cô-rinh-tô 12:13)

 “Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như chính Đức Chúa Trời đã phán: ‘Ta sẽ sống trong họ… Và họ sẽ làm dân Ta.’ ” (2 Cô-rinh-tô 6:16)

 


9. Đức Chúa Cha cũng luôn ngự trong bạn! :

Điều này có nghĩa là mọi thành viên của Chúa Ba Ngôi (Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần) đều ngự bên trong bạn.

S__4112427.jpg

“chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người (những kẻ tin), Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người (những kẻ tin).”

(Ê-phê-sô 4:6)

 

10. Bạn được ban cho một tâm linh con người:

John 3 3 Color Vietnamese.jpg

Đức Chúa Trời ban cho bạn một tâm linh con người để bạn có thể có mối quan hệ cá nhân với Ngài, nghiên cứu giáo lý (nghiên cứu Kinh thánh một cách có hệ thống dưới sự hướng dẫn của một mục sư kiêm giáo viên được đào tạo) và thờ phượng Ngài:

 

“Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý.”

(Giăng 4:24)

 

“Không phải bởi việc công chính chúng ta đã làm, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài, qua việc thanh tẩy của sự tái sinh và đổi mới của Đức Thánh Linh.” (Tít 3:5)

 

“Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh.” (Giăng 3:6)

 

11. Bạn là Thầy tế lễ thánh trong Hoàng Gia Chúa :

Đúng! - thầy tế lễ đích thực! Điều này có nghĩa là bạn có thể nói chuyện (cầu nguyện) với Chúa một mình. Chẳng hạn, bạn có thể đích thân nói ra tội lỗi của mình với Đức Chúa Cha và Ngài sẽ lập tức tha tội cho bạn.

Boy at bed.jpg

“Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (1 Giăng 1:9)

  

“và làm cho chúng ta trở nên vương quốc, trở nên các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, là Cha Ngài.” (Khải Huyền 1:6)

  

“Nhưng anh em….là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời...” (1 Phi-e-rơ 2:9)

  

 

12. Tên của bạn sẽ được ghi trong Sách Sự Sống :

 

Đây là một đảm bảo khác rằng bạn sẽ không bị kết án nơi hồ lửa, nhưng sẽ vào Thiên Đàng đời đời.

S__4112425.jpg

“... hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời.”

(Lu-ca 10:20)

 

“Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa.”

(Khải Huyền 20:15)

“Hãy tin Chúa là Đức Chúa Jêsus

thì bạn và cả gia đình bạn sẽ được cứu.”

(Công vụ 16:31a)

bottom of page