top of page

The Institute of Bible Doctrine

Para niadtong interesado diha sa Pulong sa Dios

Mitoo Ako!

(I Believe!, Basahon 2)

Usa ka panig-ingnan sa hinatag-sa-Dios nga

mga gasa para sa tanan kinsa magtotoo.

 

 

Pangutana:  Unsa ang imong panghunahuna ni Jesu-Kristo?

Kon ikaw mitoo na nga si Jesus mikuha sa pagsilot para sa inyong mga sala, unya namatay, ug nabanhaw pagbalik tulo ka adlaw ang milabay, unya ang Dios naghatag kanimo sa kinabuhing walay katapusan.  Siya usab misaad nga Siya dili gayod mobawi sa kinabuhing walay katapusan diha kanimo.  Sa tinood, ang Bibliya nagtudlo kanato nga adunay labing minos 40 ka mga butang nga ang Dios naghatag diri kanato, o nagbuhat para kanato, sa higayon nga kita motoo ni Kristo isip atong Manluluwas.

(Sa tinood, kini nga libro gamay ra aron ilista ang tanang mga butang, apan lamang ania ang daghang mga ehemplo kon unsa ang gihatag sa Dios diha kanimo isip usa ka grasya nga gasa. Ang ‘Grasya’ nagpasabot nga ikaw nakakuha niining mga butanga dili tungod kay ikaw maayo, o bisan pa naningkamot aron mahimong maayo – apan tungod kay ang Dios nahigugma kanimo ug gani gusto silang ihatag diha kanimo…)

 

“[Ang Diyos]… …nagpanalangin kanato uban ang matag espirituhanong panalangin didto sa langitnong mga dapit,

diha ni Kristo.” (Mga Taga-Efeso 1:3)

 

“Ako mag-ampo nga (ikaw mahibalo) ang pagkabuhong sa himaya sa Iyang panulondon diha sa mga balaanon.”

(Mga Taga-Efeso 2:18)

1. Sa dihang ikaw mitoo ni Jesus, ang Dios mihatag kanimo sa Iyaha mismong kaugalingong pagkamatarong.

 

“Pero ngadto kaniya nga wala nagtrabaho [nagpasabot sa relihiyosong mga binuhatan], apan nagtoo diha Kaniya kinsa nagpamatarong sa masupakon sa Dios, ang iyang pagtoo ang ipahamtang [gihatag ngadto kaniya] isip pagkamatarong."

(Mga Taga-Roma 4:5)

2. You are made perfect in the eyes of God. Karon nga ikaw anaanay mismong Diosnong kaugalingong hingpit (ug walay katapusan) nga pagkamatarong, ikaw gihimong hingpit (“namatarong”) diha sa mga mata sa Dios – sa kahangturan!

“Busa, kay gipamatarong pinaagi sa pagtoo, kita adunay kalinaw diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo.”

(Mga Taga-Roma 5:1)

 

3. Ikaw anaay kinabuhing walay katapusan.  Tungod kay ikaw mitoo ni Jesu-Kristo, ang Dios naghatag kanimo sa kinabuhing walay katapusan – gikan sa pinakatakna nga ikaw unang mitoo.  Imoha bang nahinumduman ang Juan 3:16?

 

“Kay ang Dios dako gayod ang paghigugma sa kalibutan, Iyang gihatag ang Iyang talagsaong pagkahimugso nga anak, aron nga…..

“Ang kabubot-on sa Akong Amahan mao ang kadausa

nga makakita sa Anak ug magtoo diha Kaniya makabaton

sa kinabuhing walay katapusan.” (Juan 6:40)

 

“Ug kini mao ang namantala, nga ang Dios naghatag kanato

sa walay katapusang kinabuhi, ug kini nga kinabuhi

ang anaa sa Iyang Anak.” (1 Juan 5:11)

 

4. Sa dihang ikaw mitoo ni Jesu-Kristo isip imong Manluluwas ikaw nahimong usa ka Anak diha sa Harianong Pamilya sa Dios.

“Kay kamo nga tanan ang mga anak sa Dios pinaagi

sa pagtoo diha ni Kristo Jesus.” (Mga Taga-Galacia 3:26)

 

“Busa ikaw dili na usa ka ulipon [sa mga butang niini nga kalibutan, naglakip sa sala], apan usa ka anak; ug kon usa ka anak, nan usa ka manununod pinaagi sa Dios.” 

(Mga Taga-Galacia 4:7)

 

 

5. Si Jesus midawat sa tanang paghukom para sa tanan nimong mga sala, nan ang Dios dili gayod maghukom kanimo ngadto sa linaw nga kalayo tungod sa imong mga sala.

(Bisan Siya magpabilin sa pagdisiplina kanimo sa dihang ikaw makabuhat og sala, nahisama sa usa ka maayong amahan nga magdisiplina sa iyang badlongon nga anak – Mga Hebreohanon 12:6-7)

“Siya nga nagtoo diha Kaniya (Jesus) ang dili na pagahukman (sa Dios), siya nga wala motoo daan nang hinukman…” (Juan 3:18)

 

“Busa karon wala nay pagkasinilutan para niadtong

kinsa anaa ni Kristo Jesus.”  (Mga Taga-Roma 8:1)

6. Ikaw “nabawtismohan” ngadto ni Jesu-Kristo, pinaagi sa Dios nga Balaang Espiritu. Ang orihinal nga Bibliya migamit sa Griyego nga pulong  'βαπτιζω' (isulti: ‘baptizo’) usa ka karaan, pinakakaraang pulong nga sa tinood ang pasabot ‘nailhan’. Kini nagpasabot nga ikaw ‘nailhan’ na nga usa sa uban ni Jesus, usa ka walay katapusang pakigrelasyon uban ni Kristo. (Mga Taga-Galacia 3:27, Mga Taga-Efeso 4:5)

 

7. Ang Dios nga Balaang Espiritu ang maghimo sa imong lawas nga usa ka templo sa Dios.  “Ikaw ba wala masayod nga ikaw usa ka templo ug ang Espiritu sa Dios nagpuyo sa sulod nimo?” (1 Mga Taga-Corinto 3:16)

 

8. Si Jesus nagpuyo sulod sa imong lawas!  Samtang ikaw nagpuyo pa niining kalibutan, si Jesus anaa gayud kanunay nimo – sa sulod nimo mismo!

“Adunay…usa ka Ginoo, usa ka pagtoo, usa ka bawtismo.” 

(Mga Taga-Efeso 4:5)

“Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kamong tanan nabawtismohan (nailhan) diha sa usa ka lawas.”  (1 Mga Taga-Corinto 12:13)

 

“Kay kita mao ang templo sa Buhing Dios; sama sa gisulti sa Dios, ‘Ako magpuyo diha kanila…ug sila ang Akong mga katawhan.” (2 Mga Taga-Corinto 6:16) 

 

9. Ang Dios Amahan usab nagpuyo sa sulod nimo!  Kini nagpasabot nga ang tibook Trinidad (Dios Amahan, Dios Anak, ug Dios Espiritu Santo) tanan nagpuyo sa sulod kanimo!

Dios Amahan, Dios Anak, ug Dios Espiritu Santo silang tanan anaa sa tanang dapit, nga nagpasabot ang Dios wala lang nagpuyo didto sa langit, apan usab sa sulod sa matag magtotoo, ug sa bisan asa usab sa kawanangan!

“(Adunay) …usa lang ka Dios ug Amahan sa tanan (mga magtotoo), kinsa maoy labaw sa tanan ug lapos sa tanan ug anaa sa tanan (mga magtotoo).” (Mga Taga-Efeso 4:6)

 

 

10. Ikaw gihatagan sa tawhanong espiritu.  Sa dihang ikaw natawo dinhi sa kalibutan ikaw adunay usa ka lawas ug usa ka kalag. Apan sa dihang ikaw mitoo ni Jesu-Kristo, ang Dios Espiritu Santo karon naghatag kanimo sa tawhanong espiritu – usa ka butang nga ang dili magtotoo wala niini.  Kini usahay gitawag og ‘pagkabag-o’ nga sa tinood nagpasabot sa ‘pagkatawo pag-usab!’

Ang Dios nagahatag kanimo og usa ka tawhanong espiritu aron nga ikaw makabaton og usa ka relasyon uban Kaniya, nagtoon sa doktrina (Ang Bibliya) ug nagsimba Kaniya:

 

 “Ang Dios Espiritu ug kadtong kinsa magsimba Kaniya kinahanglang magsimba diha sa espirutu ug diha sa kamatuuran.”  (Juan 4:24)

 

“Siya nagluwas kanato,

dili tungod sa matarong nga mga binuhatan,

apan pinaagi sa Iyang grasya, pinaagi ang paghugas sa pagpakatawo pag-usab ug pagbag-o pinaagi sa Balaang Espiritu.” (Tito 3:5)

“Kinsa kadtong natawo sa unod siya unod,

kinsa kadtong natawo sa [ang Balaan]

Espiritu siya [ang tawhanon] espiritu.” (Juan 3:6)

 

 

11. Ikaw usa ka Balaang Pari diha sa Harianong Pamilya sa Dios.

Oo! – usa ka tinood nga pari! Kini nagpasabot nga ikaw makasulti (ampo) sa Dios pinaagi sa imong kaugalingon. Pananglitan – ikaw pwede sa kaugalingon mosulti sa imong mga sala didto sa Dios Amahan ug diha gayod dayon pasayloon ka sa imong mga sala.

“Kon isugid ang atong mga sala [sa Dios Amahan] Siya matinumanon ug makiangayon aron sa pagpasaylo sa atong

mga sala ug aron sa paghinlo kanato gikan sa tanang dili pagkamatarong.” (1 Juan 1:9)

 

“…ug Siya (Jesu-Kristo) naghimo kanato aron mahimong usa ka gingharian, mga pari sa Iyang Dios ug Amahan.” (Pinadayag 1:6)

 

“Apan kamo [ang tanang mga magtotoo diha sa Kapanahonan sa Simbahan] ang… …usa ka harianong pagkapari, usa ka balaang nasud, usa ka katawhan nga gipanag-iya mismo sa Dios…”

(1 Pedro 2:9)

 

 

12. Imong ngalan makit-an nga nakasulat diha sa Libro sa Kinabuhi.  Kini lain na pod ka garantiya nga ikaw dili mahukman ngadto sa linaw nga kalayo, pero makasulod ngadto sa Langit sa kahangturan.  

“….maglipay nga ang inyong mga ngalan narekord sa Langit”

(Lucas 10:20)

 

“…ug kun si bisan kinsang ngalan nga wala makit-i nga

nahisulat diha sa Libro sa Kinabuhi, siya itambog ngadto

sa linaw nga kalayo” (Pinadayag 20:15)

(This message is available as a 12 page activity booklet, ideal for teaching young children in Prep School, Sunday School or VBS camps. Please contact the ministry for more information.)

bottom of page