top of page

ฉันเชื่อ!

(บทที่สอง)

S__4112417.jpg

ตัวอย่างของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานแก่ทุกคนที่เชื่อ

 

 

น้องคิดอย่างไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์?

ถ้าน้องได้เชื่อว่า พระเยซูได้รับการลงโทษสำหรับบาปทุกประการของน้อง และเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สาม พระเจ้าก็ได้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่น้องแล้ว พระองค์ยังสัญญาว่าพระองค์จะไม่มีวันที่จะเอาชีวิตนิรันดร์คืน

S__4112418.jpg

จริงๆ แล้ว พระคัมภีร์ไบเบิลได้สอนเราว่ามีมากกว่า 40 สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา หรือทำให้เรา ณ เวลาที่เราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ในหน้าเว็บนี้ ก็จะให้ดูตัวอย่าง 12 ของขวัญจากพระเจ้าที่น่าอัศจรรย์

 

“[พระเจ้า] … ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3)

 

“ขอให้ [ท่าน] จะได้รู้ว่า...  ...มรดกของพระองค์สำหรับวิสุทธิชน [ผู้เชื่อในพระคริสต์] มีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร” (เอเฟซัส 1:18)

 

 

1. ตอนที่น้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงประทาน

ความชอบธรรมอันสมบูรณ์แบบ ของพระองค์แก่น้อง

 

“ส่วนคนที่มิได้อาศัยการกระทำ [เช่น การทำดีทำบุญ หรือพิธีกรรมอื่นๆ ของศาสนาใดๆ] แต่ได้เชื่อในพระองค์ [พระเยซูคริสต์] ความเชื่อของคนนั้นถูกนับว่าเป็นความชอบธรรมแก่เขา” (โรม 4:5)

 

2. น้องกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในสายตาของพระเจ้า

เพราะการที่น้องได้รับความชอบธรรมอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าน้องจึงกลายเป็นคนที่ไม่มีผิดในสายตาของพระองค์ ตลอดไปเป็นนิตย์!

you are righteous Thai.jpg

“เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงกลับคืนดีกับพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 5:1)

 

3. น้องได้รับชีวิตนิรันดร์ เพราะน้องได้เชื่อในพระเยซูคริสต์

 

พระเจ้าทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่น้อง ตั้งแต่เวลาที่น้องได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ ในพระธรรม ยอห์น 3:16 พระเจ้าทรงเขียนไว้ว่า “เพราะพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อว่า...   

S__4112426.jpg

    ...ผู้ใดที่เชื่อในพระบุตร์นั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์…

“เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามานั้น ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตร และเชื่อในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 6:40)

 

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 5:11)

 

4. เมื่อน้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของน้อง น้องได้กลายเป็นรัชทายาทในพระราชวงศ์ของพระเจ้า (เป็นลูกของกษัตริย์องค์สูงสุดในจักรวาล!)

king and I.jpg

“เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” (กาลาเทีย 3:26)

 

“เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร [ของพระเจ้า] และถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์” (กาลาเทีย 4:7)

 

5. พระเยซูได้รับการลงโทษสำหรับบาปทุกเรื่องของน้อง ดังนั้น พระเจ้าจะไม่มีวันที่จะพิพากษาน้องสำหรับบาปที่น้องได้ทำ (แต่ว่า พระองค์ยังจะต้องตีสอนน้องเมื่อน้องได้ทำบาป ก็เหมือนกับพ่อที่จะตีลูกรักที่ดื้อรั้น – ซึ่งเขียนไว้ในพระธรรม ฮีบรู 12:6-7)

Jesus on Cross Thai.png

“ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ

แต่ผู้ที่มิได้เชื่อก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว”

(ยอห์น 3:18)

 

“เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย

ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ” (โรม 8:1)

 

6. น้องได้รับการบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

นั่นหมายความว่า น้องได้เข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ (กาลาเทีย 3:27, เอเฟซัส 4:5)

 

7. พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำให้ร่างกายของน้องกลายเป็นพระวิหารของพระเจ้า

 ในพระธรรม 1 โครินธ์ 3:16 มีเขียนไว้ว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน?”

 

8. พระเยซูทรงสถิตอยู่ในร่างกายของน้อง

ตราบใดที่น้องยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ พระเยซูคริสต์จะอยู่กับน้องตลอดเวลา แม้กระทั่งข้างในตัวน้องด้วย!

Jesus and I.jpg

“มี... พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว”

(   เอเฟซัส 4:5   )

“เราทั้งหลายได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอันเดียวกัน” (1 โครินธ์ 12:13)

 

“ท่านเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนม์ ดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า `เราจะอยู่ในเขาทั้งหลาย... ...และเขาจะเป็นประชาชนของเรา”  (2 โครินธ์ 6:16)

 

9. พระเจ้าพระบิดาทรงสถิตอยู่ในน้องเช่นกัน! ความจริงนี้หมายความว่าทุกบุคคลแห่งตรีเอกานุภาพ (ได้แก่ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์) ได้ทรงสถิตอยู่ข้างในร่างกายของน้อง

(มี) … พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทั้งปวง [ผู้เชื่อทุกคน]  ผู้ทรงอยู่เหนือทั้งปวง [ผู้เชื่อทุกคน] และทั่วทั้งปวง [ผู้เชื่อทุกคน] และในทั้งปวง [ผู้เชื่อทุกคน]” (เอเฟซัส 4:6)

 

10. น้องได้รับวิญญาณของมนุษย์ :   เมื่อน้องได้เกิดมาในโลกนี้ น้องมีทั้งร่างกายและจิตใจ แต่เมื่อน้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานวิญญาณมนุษย์ให้แก่น้อง ซึ่งได้รับเฉพาะผู้เชื่อ นั่นแหละ คือการ “บังเกิดใหม่”

S__4112420.jpg

(* “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” )   

“พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ” (ทิตัส 3:5)

 

“ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณ” (ยอห์น 3:6)

 

(This message is available as a 12 page activity booklet, ideal for teaching young children in Prep School, Sunday School or VBS camps. Please contact the ministry for more information.)

www.ibdoctrine.org

bottom of page