top of page

ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອ!

I Believe 1 Cover Color.jpg

ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມຮັກ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຊີວິດນິລັນດອນ

 

​​​

ໃນປະຖົມມະການພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຟ້າສະຫວັນ ແລະ ແຜ່ນດິນໂລກ

ພຣະອົງຍັງຊົງສ້າງຕົ້ນໄມ້, ດອກໄມ້, ຝູງປາ, ຝູງນົກ, ຝູງສັດຕ່າງໆ ແລະ...

Adam and Eve garden Color.jpg

...ມະນຸດ! ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງອາດາມ ແລ້ວກໍສ້າງເມຍຂອງອາດາມຊື່ວ່າ ເອວາ

“ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ວ່າ​ທຸກໆ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ນິຣະມິດ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ ແລ້ວ​ກໍ​ໄດ້ເຫັນ​ວ່າ​ດີຫລາຍ” (ປະຖົມມະການ 1:31ກ)

“ໂດຍ​ພຣະອົງ​ນັ້ນ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ສ້າງ​ສັບພະທຸກສິ່ງ ທັງ​ໃນ

​ສະຫວັນ​ແລະ​ເທິງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ” (ໂກໂລຊາຍ 1:16)

ທຸກຄົນໃນໂລກມາຈາກອາດາມ ແລະ ເອວາ ລວມທັງພວກຫຼານດ້ວຍ!

ວິນຍານ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂ້ອຍ​ຂຶ້ນ​ມາ ວິນຍານ

​ຂອງ​ພຣະອົງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຊີວິດ​ແກ່​ຂ້ອຍ (ໂຢບ 33:4)

 

“ຂ້ານ້ອຍ​ຍ້ອງຍໍ​ສັນລະເສີນ​ພຣະອົງ ເພາະ​ພຣະອົງ​ເປັນ​ທີ່​ຢ້ານຢໍາ ທຸກສິ່ງ​ທີ່​ພຣະອົງ​ຊົງ​ກະທຳ​ນັ້ນ​ປະຫລາດ​ໃຈ​ແທ້ໆ ແລະ​ ຊ່າງ​ເປັນ​ໜ້າອັດສະຈັນໃຈ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ” (ເພງສັນລະເສີນ 139:14ກ)

ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກຫຼານຫຼາຍ ແລະ ພຣະອົງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຫຼານໄດ້ຢູ່ກັບພຣະອົງເທິງສະຫວັນຕະຫຼອດໄປ ຫຼານຈະເຂົ້າໄປໃນສະຫວັນໄດ້ບໍ່? ພຣະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄໍາພີວ່າ

 “ທຸກຄົນ​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດບາບ ແລະ ​ຂາດ​ຈາກ​ພຣະ​ຣັດສະໝີ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ” (ໂຣມ 3:23)  

Example of Sins color_edited.jpg

“ບໍ່ມີ​ຄົນ​ຊອບທຳຈັກຄົນໜຶ່ງຄົນດຽວ” (ໂຣມ 3:10) 

 

“ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ທຸກຄົນ​ເປັນ​ຄົນບາບ​ໝົດ; ແມ່ນແຕ່​ການ​ເຮັດ​ທີ່ດີ​ທີ່ສຸດ​ຂອງ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ກໍ​ຍັງ​ເປິເປື້ອນ” (ເອຊາຢາ 64:6)

ປະມານ 2000 ກວ່າປີແລ້ວ ພຣະເຈົ້າພຣະບິດາໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດ

(ຄື ພຣະເຢຊູຄຣິດ) ຈາກສະຫວັນລົງມາໃນໂລກ

S__4112414.jpg

ພຣະເຢຊູຊົງບັງເກີດຈາກຍິງພົມມະຈາລີໃນແຜ່ນດິນອິດສະຣາເອນ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະກາດເຖິງການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູເຈົ້າຕະຫຼອດຫຼາຍພັນປີ ກ່ອນທີ່ພຣະອົງຈະຊົງບັງເກີດ ເພາະສະນັ້ນ ຫຼານບໍ່ຕ້ອງແປກໃຈວ່າ ເປັນຫຍັງຄົນທົ່ວໂລກຈຶ່ງສະຫຼອງການບັງເກີດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດທຸກປີຄື ເທດສະການຄຣິສມາດນັ້ນເອງ!

“ເພາະວ່າ​ໃນວັນນີ້ ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ໂຜດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ອົງ​ໜຶ່ງ ຄື​ພຣະຄຣິດ​

ໄດ້​ມາ​ບັງເກີດ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຂອງ​ດາວິດ” (ລູກາ 2:11)

 

“ຍິງ​ພົມມະຈາຣີ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຈະ​ຖື​ພາ ແລະ​ ຈະ​ເກີດ​ລູກຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ ເຂົາ​ຈະ​ເອີ້ນ​ຊື່​ລູກ​ນັ້ນ​ວ່າ, ເອມານູເອນ. ໝາຍຄວາມ​ວ່າ, ພຣະເຈົ້າ​ສະຖິດ​ຢູ່​ກັບ​ເຮົາ​ທັງຫລາຍ.” (ມັດທາຍ 1:23)

ພຣະເຢຊູເຈົ້າຊົງເຮັດການອັດສະຈັນຫຼາຍຢ່າງ ພຣະອົງເຮັດໃຫ້ຄົນ

ຕາບອດເບິ່ງເຫັນ ພຣະອົງຫ້າມລົມພາຍຸ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ຄົນຕາຍເປັນຄືນມາຈາກຕາຍອີກ!

The Works of Jesus Color_edited.jpg

“ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ໄທ​ນາຊາເຣັດ ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ສຳແດງ​ໃຫ້​ພວກທ່ານ​ຮູ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະແຈ້ງ​ແລ້ວ ດ້ວຍ​ການ​ອັດສະຈັນ, ດ້ວຍ​ການ​ອິດທິຣິດ ແລະ​ ດ້ວຍ​ໝາຍສຳຄັນ​ຕ່າງໆ...” (ກິດຈະການ 2:22)

 

“ຄື​ວ່າ​ຄົນ​ຕາບອດ​ເຫັນ​ຮຸ່ງ​ໄດ້ ຄົນເປ້ຍ​ຍ່າງ​ໄດ້ ຜູ້​ທີ່​ທົນທຸກ​ດ້ວຍ​ພະຍາດ​ຂີ້ທູດ​ກໍດີ​ສະອາດ, ຄົນ​ຫູ​ໜວກ​ກໍ​ໄດ້​ຍິນ, ຄົນ​ຕາຍ​ແລ້ວ​ກໍ​ເປັນ​ຄືນ​ມາ​ມີ​ຊີວິດ ແລະ ​ຂ່າວປະເສີດ​ກໍ​ປະກາດ​ແກ່​ຄົນ​ຍາກຈົນ” (ລູກາ 7:22) 

ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄື ພຣະເຢຊູເຈົ້າຖືກຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ ແລ້ວຖືກການພິພາກສາລົງໂທດໂດຍພຣະເຈົ້າ ເພາະການບາບທີ່ມະນຸດທຸກຄົນໄດ້ເຮັດ ລວມທັງການບາບຂອງພວກຫຼານດ້ວຍ!

Christ on Cross color.jpg

“ພຣະອົງ​ໄດ້​ຊົງ​ຮັບ​ແບກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກເຮົາ​ໄປ​ເຖິງ​ຕົ້ນໄມ້​ນັ້ນ.”

(1ເປໂຕ 2:24)

 

“ແຕ່​ພຣະເຈົ້າ​ໄດ້​ຊົງ​ສຳແດງ​ໃຫ້​ພວກເຮົາ​ເຫັນ​ວ່າພຣະອົງ​ຊົງ​ຮັກ​ພວກເຮົາ​ຫລາຍ​ເທົ່າ​ໃດ ຄື​ຂະນະທີ່​ພວກເຮົາ​ຍັງ​ເປັນ​ຄົນ​ບາບ​ຢູ່​ນັ້ນ ພຣະຄຣິດ​ໄດ້​ຊົງ​ຍອມ​ຕາຍ​ແທນ​ເຮົາ​ທັງຫລາຍ.” (ໂຣມ 5:8)

ຫຼັງຈາກ ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ຮັບການລົງໂທດສໍາລັບການບາບຂອງທຸກຄົນ ພຣະອົງຊົງໄດ້ປ່ອຍຈິດໃຈ ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງພຣະອົງໄປ ຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ມີຊີວິດຂອງພຣະອົງຖືກນໍາເອົາໄປຝັງໄວ້ໃນອຸບມຸງ

Jesus into tomb color.jpg

ສາມວັນຕໍ່ມາ ພຣະອົງຊົງໄດ້ສະເດັດອອກມາຈາກອຸບມຸງນັ້ນ

ພຣະອົງຊົງເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ!

S__4112416.jpg

“...ພຣະຄຣິດ​ຊົງ​ສິ້ນພຣະຊົນ​ແທນ​ຄວາມ​ຜິດບາບ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງຫລາຍ... ແລະ​ ໃນ​ວັນ​ຖ້ວນ​ສາມ ໄດ້​ຖືກ​ຊົງ​ບັນດານ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄືນ​ມາ​ສູ່​ຊີວິດ…” (1ໂກຣິນໂທ 15:3-4)

 

“ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ກ່າວ​ແກ່​ນາງ​ວ່າ, “ເຮົາ​ນີ້​ແຫຼະ ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ຄົນ​ທັງປວງ​ເປັນ​ຄືນ​ມາ ທັງ​ເປັນ​ຊີວິດ, ຜູ້​ທີ່​ວາງໃຈເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຕາຍໄປ​ແລ້ວ ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່.” (ໂຢຮັນ 11:25)

ພວກຫຼານເຊື່ອບໍ່ວ່າ ພຣະເຢຊູເຈົ້າໄດ້ຮັບການລົງໂທດສໍາລັບການບາບຂອງພວກຫຼານ? ພວກຫຼານເຊື່ອບໍ່ວ່າ ພຣະເຢຊູເຈົ້າຕາຍແທນພວກຫຼານ ແລ້ວກໍເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ? ພຣະເຈົ້າບອກຜ່ານພຣະຄໍາພີວ່າ ຖ້າພວກຫຼານເຊື່ອໃນເລື່ອງນີ້ ພວກຫຼານສາມາດໄປຢູ່ກັບພຣະເຈົ້າ ຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ!

S__4112415.jpg

“ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ຕອບ​ເພິ່ນ​ວ່າ, “ເຮົາ​ນີ້​ແຫຼະ ເປັນ​ທາງ​ນັ້ນ ເປັນ​ຄວາມຈິງ ແລະ​ ເປັນ​ຊີວິດ ບໍ່ມີ​ຜູ້ໃດ​ມາ​ເຖິງ​ພຣະບິດາເຈົ້າ​ໄດ້ ນອກຈາກ​ມາ​ທາງ​ເຮົາ.” (ໂຢຮັນ 14:6)

 

“ເພາະ​ໃນ​ເມື່ອ​ພວກເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ໄດ້​ສິ້ນພຣະຊົນ ແລະ​ ໄດ້​ຄືນພຣະຊົນ​ແລ້ວ..., ...ພຣະເຈົ້າ​ຈະ​ນຳ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ຫລັບ​ໄປ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ຄືນ​ມາ​ກັບ​ພຣະອົງ” (1ເທສະໂລນິກ 4:14)

 

“ຈົ່ງ​ເຊື່ອ​ໃນ​ອົງ​ພຣະເຢຊູເຈົ້າ ແລ້ວ​ເຈົ້າ​ກັບ​ຄອບຄົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ພົ້ນ.” (ກິດຈະການ 16:31ກ)

 

bottom of page