top of page

The Institute of Bible Doctrine

Para niadtong interesado diha sa Pulong sa Dios

Ang Pulong sa Dios buhi ug labing gamhanan,

mas hait pa kay sa bisan unsang duhay-sulab nga espada,

naglagbas bisan pa ngadto sa nagpahimulag sa kalag ug sa espiritu,

ug sa mga lutahan ug sa kinauyokan,

ug maoy usa ka kritiko sa mga panghunahuna

ug mga tinguha sa kasingkasing.  

(Mga Hebreohanon 4:12) 

 

Ang tibuuk nga Kasulatan sa Dios-gipaginhawa,

ug maginansyahon alang sa doktrina, alang sa pagbadlong,

alang sa koreksiyon, alang sa pagpanudlo ngadto sa pagkamatarong;

aron ang tawo sa Dios basin ra mahimong hamtong,

sa hingpit gisangkapan ngadto sa tanang maayong mga buhat. 

(2 Timoteo 3:16-17)

 

Pagtoon aron pagpakita sa imong kaugalingon nga aprobado ngadto sa Dios, usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan nga maulaw,

sa insakto nga nagbahinbahin sa pulong sa kamatuuran.

(2 Timoteo 2:15)

bottom of page