top of page

สถาบันหลักคำสอนพระคัมภีร์

สำหรับผู้ที่สอนใจในพระคำของพระเจ้า

คำศัพท์ / Lexicon

 

Adam อาดัม : คำในภาษาฮีบรูหมายความว่า “ผู้ชาย”  คือ  มนุษย์คนแรกที่พระเจ้าทรงสร้าง

 

Adam’s original sin  บาปดั้งเดิมของอาดัม :  โดยการไม่เชื่อฟังพระเจ้า  อาดัมกระทำบาปครั้งแรก ซึ่งมีผลมาถึงมนุษยชาติทุกคน

 

angel ทูตสวรรค์ : จากคำในภาษากรีกมีหมายความว่า “ผู้สื่อสาร” เป็นวิญญาณที่พระเจ้าทรงสร้าง มีกำลังและสติปัญญาสูงกว่ามนุษย์   พระคัมภีร์ได้เรียกทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้ากว่า ทูตสวรรค์ที่รับการทรงเลือก (elect angels) ส่วนทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายซาตาน เรามักจะเรียกพวกมันว่า ทูตสวรรค์ที่ล้มลง (fallen angels); วิญญาณชั่ว (evil spirits); หรือ ปีศาจ (demons)

 

the Angelic Conflict การต่อสู้ระหว่างฝ่ายพระเจ้าและฝ่ายซาตาน : เป็นสงครามที่มนุษย์มองไม่เห็น ระหว่างกองทัพของพระเจ้ากับกองทัพของซาตาน

 

arrogance ความเย่อหยิ่ง : การคิดถึงแต่ตัวเอง,  คิดว่าคุณดีกว่าคนอื่น,  ความเย่อหยิ่งเป็นบาปแรกของลูซิเฟอร์ ซึ่งทำให้เขากบฏต่อพระเจ้า

 

believe เชื่อ : เป็นการยอมรับสิ่งที่พระเจ้าบอกเราว่าเป็นความจริง  ดูคำว่า faith

 

Bible พระคัมภีร์ : พระดำรัสของพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้,  พระคัมภีร์คือความคิดของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 2:16)

 

Bible doctrine หลักคำสอนพระคัมภีร์ : ข้อมูลจากพระเจ้า รวมทั้งพระกิตติคุณสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ และคำสอน ทิศทาง และหลักการต่างๆสำหรับผู้เชื่อ,  สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรารู้,  สติปัญญาของพระคริสต์

 

divine judgment การพิพากษาลงโทษของพระเจ้า : การลงโทษของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระองค์

 

Elohim เอโลฮิม : คำในภาษาฮีบรูเป็นพหูพจน์ หมายถึงการรวมกันของตรีเอกานุภาพ (the Trinity), คือพระเจ้าทรงมีองค์เดียวแต่ทรงดำรงเป็นสามพระภาค ได้แก่ พระบิดา พระบุตร (คือพระเยซูคริสต์) และ พระวิญญาณบริสุทธิ์

     

eternal life ชีวิตนิรันดร์ : เมื่อผ่านโลกนี้ไป ผู้ที่เชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์บนสวรรค์ โดยได้รับกายใหม่ คือกายนิรันดร์

 

Eve เอวา : มาจากคำในภาษาฮีบรู หมายถึง “แม่ผู้ให้กำเนิดชีวิต” ; หญิงที่พระเจ้าทรงสร้างจากกระดูกซี่โครงของอาดัม

 

the Exodus การอพยพ : พระเจ้าทรงปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์ไปยังบ้านใหม่ในดินแดนแห่งพระสัญญา คือ อิสราเอล

 

faith ความเชื่อ : ความมั่นใจในความจริงและพระสัญญาแห่งพระคัมภีร์ ความเชื่อที่แข็งแกร่งเกิดจากความรู้และความเข้าใจในหลักคำสอนพระคัมภีร์ (โรม 10:17)

 

God the Father พระเจ้าพระบิดา : บุคคลแรกแห่งตรีเอกานุภาพ, พระบิดาได้ทรงสถาปณาแผนการความรอดของมนุษย์ และแผนการชีวิตสำหรับผู้เชื่อทุกคนเป็นการเฉพาะส่วนบุคคล

God the Holy Spirit พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ : บุคคลที่สามของตรีเอกานุภาพ, ผู้ซึ่งช่วยเราในการเรียนและเข้าใจหลักคำสอนพระคัมภีร์ และการดำเนินชีวิตคริสเตียน

 

God the Son พระเจ้าพระบุตร : คือพระเยซูคริสต์ บุคคลที่สองแห่งตรีเอกานุภาพ  เป็นผู้เดียวแห่งตรีเอกานุภาพซึ่งได้ปรากฏแก่มนุษย์ เริ่มต้นที่สวนเอเดน และทรงสภาพมนุษย์โดยบังเกิดจากหญิงพรหมจารย์ เพื่อรับตำแหน่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติ ผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนแทนเราทุกคน

 

grace พระคุณ : การทรงประทานให้  ถึงแม้เราไม่สมควรได้รับ  พระเจ้าทรงประทานทุกสิ่งให้โดยปราศจากเงื่อนไข

 

Heaven (เป็นคำเอกพจน์) สวรรค์  : เป็นที่ทรงสถิตและเป็นห้องบัลลังก์ของพระเจ้า และที่อยู่ของทูตสวรรค์ฝ่ายพระเจ้าและผู้เชื่อทุกคนในนิรันดร์กาล; สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ

 

heavens (เป็นคำพหูพจน์) ท้องฟ้า / จักรวาล : ท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์  และดวงดาว ระบบดวงดาว และ จักรวาลทั้งหมด ท้องฟ้า (ชั้นบรรยากาศรอบโลก) นับเป็นสวรรค์ชั้นที่ 1 จักรวาลเป็นชั้นที่ 2 และเมื่อพ้นจากจักรวาลแล้วก็มาถึงที่ทรงสถิตและห้องบัลลัคก์ของพระเจ้า คือ สวรรค์ชั้นที่ 3

 

human spirit วิญญาณของมนุษย์ : เป็นส่วนที่มองไม่เห็นของผู้เชื่อ ซึ่งทำให้เรามีความสามารถในการเรียนและเข้าใจหลักคำสอนพระคัมภีร์ เพื่อเราจะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้

 

impute / imputation การใส่ไว้ การนับว่าเป็น : เป็นการมอบหมาย หรือการให้อย่างตามกฎหมาย ซึ่งตรงกับเป้าหมายและแผนการของพระเจ้า เช่น การที่พระเจ้าทรงนับว่ามนุษย์ทุกคนมีส่วนในบาปดั้งเดิมของอาดัม (imputation of Adam’s original sin) หรือ การที่พระเจ้าทรงนับว่าเราเป็นคนชอบธรรมเพราะการเชื่อในพระเยซูคริสต์ (imputed righteousness)

 

Israel อิสราเอล : ชนชาติในพันธสัญญาเดิม, ชาวยิว, ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกให้นำพระคำของพระเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอด มาถึงโลก

 

Jesus Christ พระเยซูคริสต์ : พระบุตรของพระเจ้า,  บุคคลที่สองของตรีเอกานุภาพ คำว่า “เยซู” มาจากคำในภาษาฮีบรูหมายถึง “ผู้ช่วยให้รอด” ส่วน “คริสต์” มาจากภาษากรีก มีความหมายว่า “ผู้ที่รับการเจิม”

 

the lake of fire บึงไฟนรก : ที่ที่มีการเผาไหม้ และการลงโทษนิรันดร์ สร้างโดยพระเจ้ามีไว้สำหรับซาตาน และทูตสวรรค์ที่ล้มลงในบาป, ยุคสุดท้ายของผู้ไม่เชื่อทุกคน

 

Lucifer ลูซิเฟอร์  : มาจากคำในภาษาฮีบรู หมายถึง “ดาวสดใส, ยามเช้า” ทูตสวรรค์ที่ถูกเลือก ผู้ซึ่งอารักขาพระที่นั่งของพระเจ้า, เป็นชื่อของซาตานก่อนทำบาป

 

Moses โมเสส : ชายที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้นำชาวยิวพ้นจากความเป็นทาสในอียิปต์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงประทานพระบัญญัติสิบประการและกฎหมาย, ผู้บันทึกหนังสือ 5 เล่มแรกของพันธสัญญาเดิม โมเสสเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในสมัยพระคัมภีร์เดิม โดยพระเจ้าได้ตรัสถึงโมเสสว่า “โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวงบนพื้นแผ่นดิน” (กันดารวิถี 12:3)

 

Mount Sinai ภูเขาซีนาย : ภูเขาที่พระเจ้าทรงตรัสกับชนชาติอิสราเอล และประทานบัญญัติ 10 ประการให้กับโมเสส

 

New Testament พันธสัญญาใหม่ : ส่วนที่สองของพระคัมภีร์ จากพระธรรมมัทธิวถึงพระธรรมวิวรณ์ รวมทั้งหมดมี 27 เล่ม, สารจากพระเจ้าหลังจากที่พระเยซูทรงบังเกิด

 Old Testament พันธสัญญาเดิม  : ส่วนแรกของพระคัมภีร์ จากพระธรรมปฐมกาลถึงพระธรรมมาลาคี รวมทั้งหมดมี 39 เล่ม, สารจากพระเจ้าก่อนพระเยซูทรงบังเกิด

 

physical death การตายฝ่ายร่างกาย : เป็นเวลาที่ร่างกายหยุดทำงาน และจิตใจ (และวิญญาณของมนุษย์ของผู้ที่เชื่อในพระคริสต์) จะออกจากร่างกาย

 

rebound การตั้งต้นใหม่  : การสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้าพระบิดา เพื่อได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อจะดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณได้

 

restoration การรื้อฟื้นโลก : การที่พระเจ้าทรงซ่อมแซมโลกใหม่ภายใน 6 วัน หลังจากที่ซาตานได้ทำลายมัน การให้โลกกลับมีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ สำหรับมนุษยชาติ

 

revelation การเปิดเผย : สารจากพระเจ้าถึงมนุษย์ซึ่งเกี่ยวกับพระองค์เอง และแผนการที่พระองค์มีต่อผู้เชื่อในพระคริสต์

 

salvation ความรอด การที่ทุกคนที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ได้รอดพ้นจากผลแห่งบาป คือ การพิพากษาลงโทษจากพระเจ้า (คือ การทรมานในบึงไฟนรกตลอดชั่วนิรันดร์)

 

Satan ซาตาน : จากคำในภาษาฮีบรู หมายถึง “ผู้กล่าวหา”,  ศัตรูของพระเจ้า ทูตสวรรค์ที่ถูกเลือก และผู้เชื่อในพระคริสต์ทั้งหมด,  ผู้นำของทูตสวรรค์ที่ล้มลง

 

sin บาป : การคิด พูด หรือทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าผิด,  การฝ่าฝืนกฎของพระเจ้า,  พูดปฎิเสธ (ไม่) กับพระเจ้า, ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

 

sin nature ธรรมชาติบาป : ยกเว้นแต่ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์  มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติบาปอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายซึ่งล่อให้เราเลือกกบฏต่อพระเจ้า 

soul จิตใจ : ตัวจริงของคุณที่มองไม่เห็น และไม่เคยตาย,  มีความสามารถในการรู้จักตนเอง ในการคิด การรู้ดีรู้ชั่ว และการตัดสินใจ

 

spiritual death การตายฝ่ายวิญญาณ :การถูกแยกออกจากพระเจ้า, ไม่สามารถมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า

 

volition เสรีภาพในการตัดสินใจ : การตัดสินใจของเรา,  มีเสรีภาพในการเลือก เช่น การเลือกว่าใช่ หรือ ไม่ใช่  หรือที่จะทำถูกหรือทำผิด

 

the Word of God พระคำของพระเจ้า : พระคัมภีร์,  พระวจนะ,  สารเขียนโดยพระเจ้าถึงมนุษย์ทุกคน,   ความคิดของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 2:16)

bottom of page