top of page

The Institute of Bible Doctrine

สถาบันหลักคำสอนพระคัมภีร์
 สำหรับผู้ที่สนใจในพระคำของพระเจ้า

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิต

และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ

คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ

แทงทะลุกระทั่งจิตใจและวิญญาณออกจากกันได้

และข้อกระดูกและไขในกระดูก

และเป็นผู้วินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายของใจ 

(ฮีบรู 4:12)

 

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า

และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว

การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม

เพื่อให้คนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง 

(2 ทิโมธี 3:16-17)

 

จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว

เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย

ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง 

(2 ทิโมธี 2:15)

bottom of page