top of page

สถาบันหลักคำสอนพระคัมภีร์

สำหรับผู้ที่สนใจในพระคำของพระเจ้า

The 40 Absolutes

40 สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อทุกคน ณ เวลารอด

 

(โดย 39 สิ่งนั้นพระเจ้าทรงประทานอย่างที่ไม่มีวันยกเลิกหรือยึดคืน (irrevocable absolutes) และมี 1 สิ่งที่พระเจ้ายึดคืนได้ (revocable absolute) )

 

39 สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ผู้เชื่อโดยไม่มีวันยึดคืน

(Thirty-Nine Irrevocable Absolutes)

 

1. ผู้เชื่อได้อาศัยอยู่ภายในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้า (เข้าส่วนในอนาคตของพระคริสต์) ผู้เชื่อเป็นผู้ที่

 1. พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้า (กิจการ 2:23; โรม 8:39; 1 เปโตร 1:2)

 2. รับการทรงเลือก (มัทธิว 22:14;โรม 8:33; โคโลสี 3:12; 1 เธสะโลนิกา 1:4;   ทิตัส 1:1; 1 เปโตร 1:2)

 3.  พระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้ว (โรม 8:29-30; เอเฟซัส 1:5, 11)

 4. พระเจ้าทรงเลือก (มัทธิว 22:14; 1 เปโตร 2:4)

 5. พระเจ้าทรงเรียก (1 เธสะโลนิกา 5:24)

 

2. ผู้เชื่อได้กลับคืนดีกับพระเจ้า (กำแพงที่กีดกั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าถูกรื้อถอน)

 1. โดยพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:18-19; โคโลสี 1:20)

 2. ถึงพระเจ้า (โรม 5:10; 2 โครินธ์ 5:20; เอเฟซัส 2:14-17)

 

3. ผู้เชื่อได้ถูกไถ่มา (จากตลาดทาสแห่งบาป) โรม 3:24; โคโลสี 1:14;1 เปโตร 1:18)

 

4. ผู้เชื่อรับการยกเว้นจากการถูกพิพากษาลงโทษชั่วนิรันดร์ (ยอห์น 3:18; 5:24; โรม 8:1)

 

5. บาปทุกประการได้รับการทรงพิพากษาลงโทษแล้วด้วยการตายฝ่ายวิญญาณของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน (โรม 4:25; เอเฟซัส 1:7; 1 เปโตร 2:24)

 

6. (propitiation) พระเจ้าทรงพอพระทัยกับการที่พระบุตรทรงไถ่บาปของเรา (โรม 3:25-26; 1 ยอห์น 2:2; 4:10)

 

7. ผู้เชื่อได้ตายต่อชีวิตเก่า (ธรรมชาติบาป) และรับชีวิตฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้า โดยผู้เชื่อได้

 1. ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ (โรม 6:6; กาลาเทีย 2:20)

 2. ทรงตายกับพระคริสต์ (โรม 6:8; โคโลสี 3:3; 1 เปโตร 2:24)

 3. ถูกฝังร่วมกับพระคริสต์ (โรม 6:4; โคโลสี 2:12)

 4. เป็นขึ้นจากความตายด้วยกันกับพระคริสต์ (โรม 6:4; 7:4; โคโลสี 2:12; 3:1)

 

8. ผู้เชื่อไม่อยู่ภายใต้กฎธรรมบัญญัติของโมเสส โดยเขาได้

 1. ตายจากกฎบัญญัติ (โรม 7:4)

 2. ได้พ้นจากกฎธรรมบัญญัติ (โรม 6:14; 7:6; 2 โครินธ์ 3:6-11; กาลาเทีย 3:25)

 

9. ผู้เชื่อได้บังเกิดใหม่ (ยอห์น 13:10; 1 โครินธ์ 6:11; ทิตัส 3:5)

ผู้เชื่อได้

 1. บังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:7; 1 เปโตร 1:23)

 2. เป็นบุตร [ภายใต้สิทธิอำนาจและการดูแลของพระเจ้า] (โรม 8:16; กาลาเทีย 3:26)

 3. บุตรชายของพระองค์ [คำว่า τέκνον / teknon เป็นคำที่มักจะใช้กับบุตรที่โตแล้ว]  ยอห์น 1:12; 2 โครินธ์ 6:18; 1 ยอห์น 3:2)

 4. เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ (2 โครินธ์ 5:17; กาลาเทีย 6:15; เอเฟซัส 2:10

 

10. พระเจ้าทรงรับผู้เชื่อเข้ามาเป็นบุตรบุญธรรม (โรม 8:15; 8:23 [มีไว้สำหรับอนาคต]; เอเฟซัส 1:5

 

11. ผู้เชื่อกลายเป็นที่ยอมรับ (acceptable) โดยพระเจ้า (เอเฟซัส 1:6; 1 เปโตร 2:5) โดยผู้เชื่อนั้นได้

 1. รับความชอบธรรมจากพระองค์ และกลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ (โรม 3:22; 1 โครินธ์ 1:30; 2 โครินธ์ 5:21; ฟิลิปปี 3:9)

 2. เป็นผู้บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้า (1 โครินธ์ 1:30; 6:11)

 3. พระองค์ทรงกระทำให้เราเป็นผู้สมบูรณ์แบบตลอดไปเป็นนิตย์ (ฮีบรู 10:4)

 4. เราได้รับสิทธิที่จะเข้าส่วนในมรดกที่พระองค์ทรงแบ่งให้แก่ผู้เชื่อที่ประสบความสำเร็จ  (โคโลสี 1:12)

 

12. ผู้เชื่อถูกประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระเจ้า (โรม 3:24; 5:1, 9; 8:30;           1 โครินธ์ 6:11; ทิตัส 3:7)

 

13. ผู้เชื่อสามารถใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้า (2 เปโตร 1:3

 

14. ผู้เชื่อได้รับสัญชาติใหม่ เป็นชาวสวรรค์ (ลูกา 10:20; เอเฟซัส 2:14-19; ฟิลิปปี 3:20)

 

15. ผู้เชื่อได้พ้นจากอาณาจักรของซาตาน (โคโลสี 1:13ก; 2:15)

 

16. ผู้เชื่อได้ถูกย้ายเข้ามาตั้งไว้ในอาณาจักรของพระเจ้า (โคโลสี 1:13ข)

 

17. ผู้เชื่อถูกตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคง (1 โครินธ์ 3:11; 10:4; เอเฟซัส 2:20)

 

18. ผู้เชื่อทุกคนเป็นของขวัญจากพระบิดาถึงพระคริสต์ (ยอห์น 10:29; 17:2, 6, 9, 11-12, 24)

 

19. โดยตำแหน่งในพระคริสต์ ผู้เชื่อได้พ้นจากอำนาจแห่งธรรมชาติบาปแล้ว (โรม 8:2; ฟิลิปปี 3:3; โคโลสี 2:11)

 

20. พระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้เชื่อทุกคนให้เป็นปุโรหิตต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ โดยเราเป็น

 1. ปุโรหิตบริสุทธิ์ (1 เปโตร 2:5, 9)

 2. ปุโรหิตแห่งราชวงศ์ของพระเจ้า (1 เปโตร 2:9; วิวรณ์ 1:6)

 

21. ผู้เชื่อได้รับความมั่นคงนิรันดร์ (eternal security) ยอห์น 10:28-29; โรม 8:32, 38-39; กาลาเทีย 3:26; 2 ทิโมธี 2:13)

 

22. ผู้เชื่อได้รับสิทธิที่จะเข้าเฝ้าพระบิดา (โรม 5:2; เอเฟซัส 2:18; ฮีบรู 4:16; 10:19-20)

 

23. ผู้เชื่อทุกคนได้รับการดูแล “ยิ่งมากกว่า” โดยพระคุณพระเจ้า (โรม 5:9-10) เราได้

 1.  รับความรักจากพระองค์ (เอเฟซัส 2:4; 5:2)

 2. รับพระคุณจากพระองค์

  1.  ในความรอด (เอเฟซัส 2:8-9)

  2.  ในการคุ้มครอง (โรม 5:2; 1 เปโดร 1:5)

  3.  ในการรับใช้พระเจ้า (ยอห์น 17:18; เอเฟซัส 4:7)

  4.  ในการสั่งสอน (ทิตัส 2:12)

 3.  รับฤทธิ์เดชจากพระองค์ (เอเฟซัส 1:19; ฟิลิปปี 1:13)

 4.  รับความสัตย์ซื่อโดยพระองค์ (ฟิลิปปี 1:6; ฮีบรู 13:5ข)

 5.  รับสันติสุขจากพระองค์ (ยอห์น 14:27)

 6.  รับความชูใจนิรันดร์ (2 เธสะโลนิกา 2:16)

 7.  มีพระคริสต์ทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลาย  (โรม 8:34; ฮีบรู 7:25; 9:24)

 

24. ผู้เชื่อเป็นผู้รับมรดกโดยเป็นรัชทายาทของพระเจ้า และ ได้รับมรดกร่วมกับพระคริสต์ [เฉพาะผู้เชื่อที่ได้รับสิทธิ์] (โรม 8:17; เอเฟซัส 1:14, 18; โคโลสี 3:24; ฮีบรู 9:15; 1 เปโตร 1:4)

 

25. ผู้เชื่อทุกคนได้รับตำแหน่งใหม่ในพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:6) เราเป็น

 1. คู่ชีวิตกันกับพระคริสต์ (โคโลสี 3:4)

 2. คู่ร่วมรับใช้พระเจ้ากับพระคริสต์ (1 โครินธ์ 1:9)

 3. ผู้ร่วมงานกับพระเจ้า (1 โครินธ์ 3:9; 2 โครินธ์ 6:1)

 4. ผู้ปฏิบัติพันธสัญญาใหม่ (2 โครินธ์ 3:6)

 5. เอกอัครราชทูต (2 โครินธ์ 5:20)

 6. หนังสือของพระคริสต์ ซึ่งมีชีวิตอยู่ (2 โครินธ์ 3:3)

 7. ผู้รับใช้พระเจ้า (2 โครินธ์ 6:4)

 

26. ผู้เชื่อได้รับชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:15; 10:28; 20:31; 1 ยอห์น 5:11-12)

 

27. ผู้เชื่อเป็น “สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทางฝ่ายวิญญาณ” (a new spiritual species) (2 โครินธ์ 5:17)

 

28. ผู้เชื่อเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า (เป็นผู้มีบทบาทในสงครามระหว่างพระเจ้ากับฝ่ายซาตาน (เอเฟซัส 5:8; 1 เธสะโลนิกา 5:4-5)

 

29. ผู้เชื่อได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เชื่อได้

 1.   อยู่ในพระเจ้า (1 เธสะโลนิกา 1:1; เปรียบกับคำว่า “พระเจ้าในคุณ” ของเอเฟซัส 4:6)

 2.  อยู่ในพระคริสต์ (ยอห์น 14:20; เปรียบกับ “พระคริสต์ในคุณ” ของโคโลสี 1:27)

  1. ได้เข้าเป็นกายเดียวกันกับพระองค์ (1 โครินธ์ 12:13)

  2. เป็นกิ่งของเถาองุ่น (ยอห์น 15:5)

  3. เป็นศิลาของอาคารพระนิเวศน์ (เอเฟซัส 2:21-22; 1 เปโตร 2:5)

  4. เป็นแกะในฝูงแกะของพระองค์ (ยอห์น 10:27-29)

  5. เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าสาวของพระคริสต์ (เอเฟซัส 5:25-27; วิวรณ์ 19:6-8;21:9

  6. เป็นปุโรหิตในอาณาจักรแห่งปุโรหิต (1 เปโตร 2:9)

  7. ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 8:9; พระวิญญาณในคุณ)

 

30. ผู้เชื่อทุกคนได้รับประโยชน์จากพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  โดยได้:

 1.  “บังเกิดโดยพระวิญญาณ” (ยอห์น 3:5-8)

 2. รับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ (กิจการ 1:5; 1 โครินธ์ 12:13)

 3. รับการทรงสถิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น 7:39; โรม 5:5; 8:9; 1 โครินธ์ 3:16; 6:19; กาลาเทีย 4:6; 1 ยอห์น 3:24)

 4. ถูกประทับตราโดย พระวิญญาณบริสุทธิ์ (2 โครินธ์ 1:22; เอเฟซัส 4:30)

 5. รับของประทานฝ่ายวิญญาณ เพื่อที่จะรับใช้พระเจ้า (1 โครินธ์ 12:11, 27-31; 13:1-2)

 

31. ผู้เชื่อได้รับสง่าราศี (โรม 8:30)

 

32. ผู้เชื่อได้ครบบริบูรณ์ในพระคริสต์ (โคโลสี 2:10)

 

33. ผู้เชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พระพรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับผู้เชื่อตั้งแต่อดีตกาล (เอเฟซัส 1:3)

 

34. ผู้เชื่อได้รับวิญญาณของมนุษย์ (เป็นองค์ประกอบจำเป็นเพื่อที่จะให้ผู้เชื่อสามารถปฏิบัติตามปฏิบัติการ Z ร่วมกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์) (โรม 8:16; 1 โครินธ์ 2:12; 2 โครินธ์ 7:13; 1 เธสะโลนิกา 5:23)

 

35. ความบาปส่วนตัวและการละเมิดทุกประการถูกลบล้างโดยพระเจ้า(อิสยาห์43:25; 44:22)

 

36. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรับรองความรอดของผู้เชื่อโดยพระองค์ทรงผนึกตราไว้ (เอเฟซัส 1:13)

 

37. ผู้เชื่อได้รับการรับรองว่าจะได้รับกายนิรันดร์ (1 โครินธ์ 15:40-54)

 

38. ผู้เชื่อได้รับผลประโยชน์จากการลบล้างบาป ซึ่งพระคริสต์ได้ทรงกระทำให้แก่มนุษย์ทุกคน (unlimited atonement) (2 โครินธ์ 5:14-15, 19; 1 ทิโมธี 2:6; 4:10; ทิตัส 2:11; ฮีบรู 2:9; 2 เปโตร 2:1; 1 ยอห์น 2:2)

 

39. ผู้เชื่อในยุคคริสตจักรมีสิทธิ์และโอกาสเท่าเทียมกับผู้เชื่อในยุคคริสตจักรทุกคน (โรม 12:3; เอเฟซัส 3:16-19)

 

สิ่งเดียวที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ผู้เชื่อโดยสามารถยึดกลับคืนได้

(One Revocable Asset)

 

40. ผู้เชื่อได้รับการ ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ณ เวลารอด (กาลาเทีย 3:3) การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ถูกยึดคืนในเวลาที่ผู้เชื่อกระทำบาป และเมื่อเขาได้ตั้งต้นใหม่กับพระบิดา ก็จะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ง

bottom of page