สถาบันหลักคำสอนพระคัมภีร์

สำหรับผู้ที่สนใจในพระคำของพระเจ้า

เครื่องมือการแก้ปํญหา 10 ประการ 
(The 10 Problem Solving Devices)

เครื่องมือการแก้ปัญหา # 1
Rebound / ตั้งต้นใหม่

เครื่องมือการแก้ปัญหา # 2
The Filling of the Holy Spirit 
การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์