สถาบันหลักคำสอนพระคัมภีร์

สำหรับผู้ที่สนใจในพระคำของพระเจ้า

เครื่องมือการแก้ปํญหา 10 ประการ 

(The 10 Problem Solving Devices)