สถาบันหลักคำสอนพระคัมภีร์

สำหรับผู้ที่สนใจในพระคำของพระเจ้า

เครื่องมือการแก้ปํญหา 10 ประการ 
(The 10 Problem Solving Devices)

เครื่องมือการแก้ปัญหา # 1
1. Rebound / ตั้งต้นใหม่

เครื่องมือการแก้ปัญหา # 2
2. The Filling of the Holy Spirit 
การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

เครื่องมือการแก้ปัญหา # 3
2. The Faith-rest Drill 
การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ