top of page
The Institute of Bible Doctrine

สถาบันหลักคำสอนพระคัมภีร์

สำหรับผู้ที่สนใจในพระคำของพระเจ้า

เครื่องมือการแก้ปํญหา 10 ประการ 
(The 10 Problem Solving Devices)

(ปจจุบันสอนได้แค่นี้ก่อน แต่อาจารย์ทิมมีแผนที่จะต่อวิชานี้ภายในปี 2023 ครับ)

bottom of page