top of page

The Institute of Bible Doctrine

Viện Giáo lý Kinh Thánh

 Dành cho những ai quan tâm đến Lời Chúa

Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu, đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng, và ý định trong lòng người..  

(Hê-bơ-rơ 4:12) 

 

Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa chữa, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. 

(2 Ti-mô-thê  3:16-17)

Con hãy chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì phải hổ thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý. 

(2 Ti-mô-thê 2:15)

bottom of page